Skule og utdanning

Skule og utdanning

Ørsta kommune har fire barneskular, to kombinerte barne- og ungdomsskular og ein ungdomsskule.  I tillegg er her ein privat barneskule. Skulane i Ørsta tek mål av seg å vere førebudde på nye oppgåver, både pedagogisk og administrativt. Ein arbeider aktivt med eit læringsmiljø som fremjar kunnskap og elevar med framtidsvon.  Høgt kompetente lærarar og assistentar, vil gjennom samarbeid med foreldra arbeide for ein skule som sikrar ei heilskapleg forståing av lærings- og oppvekstmiljøet.

Her kan du lese meir om dei einskilde tenestetilboda i Ørstaskulen og finne informasjon om prisar og relevante søknadsskjema.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Skulestart 2017
  Då er det snart skulestart i grunnskulen i Ørsta. Dei kommunale skulane startar slik første skuledag, som er måndag 21.08.17:
 • Ny rektor på Velle skule
  Vidar Nupen er tilsett som ny rektor ved Velle skule frå 1. august 2017. Han har lang erfaring som skuleleiar i grunnskulen, dei siste åtte åra som rektor ved Bratteberg Skule i Volda kommune.
 • Ørstaskulen på Lesekonferansen
  Sju lærarar frå Ørstaskulen har denne veka delteke på den årlege Lesekonferansen i Stavanger.
 • Forslag om SFO i skuleferiane
  Det har lenge vore ytra eit ynskje om ei betre skulefritidsordning i skuleferiane. Kommunen meiner no å ha funne gode løysningar, som både møter foreldra sine behov og føresetnaden om at ordninga skal vere sjølvfinansierande. Det har ikkje vore gitt særskilde midlar for SFO til kommunane sidan 2003. Forslaget til dei nye vedtektene for SFO vert behandla i levekårsutvalet 1. mars.
 • Skulebidraget til elevar si læring
  Torsdag 19.januar offentleggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) ein rapport som synleggjer bidraget den enkelte barne- og ungdomsskule har på elevane si læring. Eit hovudfunn i rapporten viser at det er mindre forskjellar mellom skulane sitt bidrag til elevane si læring, enn det resultat frå nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.

snakk med oss.png

Kontakt

Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
70 04 98 09
@ Toril Romestrand Hjelle
Kari Flø Rådgjevar
70 04 98 04
@ Kari Flø
Eilin Kalvøy Logoped
70 04 98 38
Login for redigering