Skule og utdanning

Skule og utdanning

Ørsta kommune har fire barneskular, to kombinerte barne- og ungdomsskular og ein ungdomsskule.  I tillegg er her ein privat barneskule. Skulane i Ørsta tek mål av seg å vere førebudde på nye oppgåver, både pedagogisk og administrativt. Ein arbeider aktivt med eit læringsmiljø som fremjar kunnskap og elevar med framtidsvon.  Høgt kompetente lærarar og assistentar, vil gjennom samarbeid med foreldra arbeide for ein skule som sikrar ei heilskapleg forståing av lærings- og oppvekstmiljøet.

Her kan du lese meir om dei einskilde tenestetilboda i Ørstaskulen og finne informasjon om prisar og relevante søknadsskjema.

Fann du det du leita etter?

Nyhende

 • Forslag om SFO i skuleferiane
  Det har lenge vore ytra eit ynskje om ei betre skulefritidsordning i skuleferiane. Kommunen meiner no å ha funne gode løysningar, som både møter foreldra sine behov og føresetnaden om at ordninga skal vere sjølvfinansierande. Det har ikkje vore gitt særskilde midlar for SFO til kommunane sidan 2003. Forslaget til dei nye vedtektene for SFO vert behandla i levekårsutvalet 1. mars.
 • Skulebidraget til elevar si læring
  Torsdag 19.januar offentleggjorde Statistisk sentralbyrå (SSB) ein rapport som synleggjer bidraget den enkelte barne- og ungdomsskule har på elevane si læring. Eit hovudfunn i rapporten viser at det er mindre forskjellar mellom skulane sitt bidrag til elevane si læring, enn det resultat frå nasjonale prøver og eksamen kan gi inntrykk av.
 • Legionellaprøver dusjanlegg sommaren 2016
  Prøvane som vart tatt 8. august viser at ingen av dusjanlegga i gymsalar/idrottshallar i Ørsta kommune viser teikn på Legionella sporar.
 • Vartdal skule klar til skulestart
  Skulen er no klar til innflytting. Elevane og alle tilsette her på Vartdal skule er også veldig klare. Dette har vi gledd oss til.
 • Skulestart måndag 22. august 2016
  Måndag 22. august er det skulestart for grunnskuleelevane i Ørsta kommune skuleåret 2016/2017.

Kontakt

Kirsti Øy Driveklepp Seksjonsleiar skule
904 17 319
@ Kirsti Øy Driveklepp
Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
70 04 98 09
@ Toril Romestrand Hjelle
Kari Flø Rådgjevar
70 04 98 04
@ Kari Flø
Login for redigering