Sjuketransport

Ulike former for transport til medisinsk behandling. Pasientar og eventuelle følgje, har rett til å få dekt naudsynte reiseutgifter i samband med helsehjelp.

Pasientreiser.no

Det er billegaste reisemåte som vert lagt til grunn ved berekning av reiseutgifter. Dette gjeld ikkje dersom helsetilstanden til pasienten gjer det naudsynt å nytte eit dyrare reisealternativ.