Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 28.06.2017 Ergoterapeut 100% fast, Tenesta for psykisk helse. Søknadsfrist: 07.08.2017
  I Ørsta kommune er det frå 15.08.17 ledig 100% fast stilling som ergoterapeut, med atterhald om finansiering. Stillinga er plassert i seksjon helse og velferd, med tenestestad psykisk helse. Stillinga er knytt til småjobbsentralen som er eit lågterskel, arbeids- og aktivitetstilbod for menneske som har utfordringar knytt til si psykiske helse. Småjobbsentralen arbeider ut frå ein tanke om at det å vere til nytte, høyre til eit fellesskap og å oppleve meistring er helsefremjande i seg sjølv. Vi tilbyr eit mest mogleg individuelt tilpassa aktivitetstilbod som tek omsyn til den einskilde sine føresetnader, interesser og dagsform.
 • 28.06.2017 Prosjektingeniør/arealplanleggar 100% fast, Tekniske tenester. Søknadsfrist: 18.08.2017
  I Ørsta kommune er det ledig 100 % fast stilling som prosjektingeniør/ arealplanleggar. Stillinga er for tida i seksjon tekniske tenester som har mange spennande og interessante planoppgåver, slik som: tettstadsutviklingsprosjekt, områdeplanar, regulering av nye bustadfelt / industri-næringsareal, masterplan næring og turisme, revisjon av kommuneplanen sin arealdel og vegplanar.
 • 26.06.2017 Driftsoperatør/vaktmeister 100 % fast, Eigedom. Søknadsfrist: 20.08.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast nyoppretta stilling som driftsoperatør/vaktmeister. Stillinga er f.t. plassert i seksjon eigedom. Seksjonen har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av den kommunale bygningsmassen. Seksjonen består av to drifts- og vedlikehaldseiningar, reinhald, bustadkoordinator og prosjektleiarar bygg. Våre 60 tilsette arbeider i eit godt og utviklande fagmiljø som sikrar ei heilskapleg forvaltning av kommunen sin eigedomsmasse.
 • 21.06.2017 Ledige sjukepleiestillingar i Ørsta kommune, seksjon omsorg og rehabilitering. Søknadsfrist: 18.08.2017
  Ørsta kommune har ledig både faste stillingar og vikarstillingar for off. godkjente sjukepleiarar i seksjon omsorg og rehabilitering. Seksjon omsorg og rehabilitering har ansvar for for å yte tenester ved Ørstaheimen, Vartdal helsetun, Hjørundfjordheimen og heimebasert omsorg.
 • 08.12.2016 Tilkallingsvikar i barnehage – assistent og førskule-/barnehagelærar. Søknadsfrist: 31.07.2017
  Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for assistentar og førskule-/barnehagelærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage. Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle barnegrupper i alderen 0-6 år. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtale i kortare eller lengre periode, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde styrar.

snakk med oss.png

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering