Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 15.05.2017 Assistent 20% vikar, Kaihuset ungdomsklubb. Søknadsfrist: 10.06.2017
  I Ørsta kommune er det i perioden 15.8.2017–31.5.2018 ledig 20 % vikarstilling for assistent. Stillinga er plassert i seksjon kultur og næring, med f.t. Kaihuset som tenestestad. Kaihuset ungdomsklubb søkjer etter vikar i 20 % stilling i turnusordning med arbeidstid hovudsakleg på kveld. Ungdomskafeen er open to til tre kveldar i veka, for tida kvar tysdag og torsdag, samt fredagsope 1-3 gongar i månaden. Arbeidsoppgåvene i ungdomskafeen omfattar også kioskdrift med enkel servering. Kaihuset følgjer skuleruta. I tillegg til ordinære opningskveldar ligg det og litt møte-/planleggingsverksemd i stillinga, samt at dei tilsette ved Kaihuset er delaktige i planlegging og gjennomføring av UKM lokalmønstringa kvart år.
 • 15.05.2017 Kommunal badevakt 12,4% fast stilling, Ørstahallen. Søknadsfrist: 20.06.2017
  I Ørsta kommune er det frå 15.9.2017 ledig 12,4 % fast stilling som badevakt. Stillinga er lagt til seksjon eigedom med tenestestad f.t. ved symjehallen i Ørsta sentrum (ved Ørsta ungdomsskule).
 • 10.05.2017 Off. godkjent helsefagarbeidar – 50 % fast, Bakketun, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 30.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 50 % fast stilling for helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Bakketun som tenestestad. Bakketun er ei skjerma avdeling for demente med 16 plassar, fordelt på to grupper. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, sosial aktivisering, tillitsskapande arbeid, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter inspirerte medarbeidarar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar, og som kan bidra i eit godt arbeidsmiljø.
 • 10.05.2017 Arealplanleggar 100% fast, Tekniske tenester. Søknadsfrist: 31.05.2017
  I Ørsta kommune er det ledig 100 % fast stilling som arealplanleggar. Stillinga er for tida i Tekniske tenester som har fleire store og interessante planoppgåver, slik som tettstadsutviklingsprosjekt, områdeplanar, regulering av nye bustadfelt / industri-næringsareal, masterplan næring og turisme, revisjon av kommuneplanen sin arealdel og vegplanar.
 • 09.05.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 100% vikar, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 30.05.2017
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d. – august 2018 ledig 100 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar . Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har mottatt både Ørsta kommune og Møre og Romsdal sin arbeidsmiljøpris.
 • 09.05.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 47% fast natt, Heimebasert omsorg sone Vest. Søknadsfrist: 30.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 47 % fast stilling på natt for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. heimebasert omsorg sone Vest som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 09.05.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 75% fast, Korttidsavdelinga, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 30.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå 26.6.2017 ledig 75 % fast stilling på natt for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Korttidsavdelinga som tenestestad. Korttidsavdelinga har 16 rom og er lokalisert på Ørstaheimen. Vi tek imot pasientar med behov for døgnkontinuerleg sjukepleieteneste i Ørsta kommune. Vi gir eit allsidig tilbod innan kartlegging, rehabilitering, avlastning, behandling av akutt sjukdom, palliativ pleie m.m. Vi samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen. Korttidsavdelinga driv kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp til pasientar som treng det. Vi utfører også variert og til dels avansert og teknisk sjukepleie. Korttidsavdelinga er ei spennande og utfordrande avdeling å jobbe i. Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.
 • 09.05.2017 Anleggsarbeidar 100 % fast, Kommunalteknikk. Søknadsfrist: 31.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå 1.6.2017 ledig 100 % fast stilling for anleggsarbeidar . Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester, med f.t. kommunalteknikk som tenestestad. Kommunalteknikk har mellom anna ansvar for kommunale vegar og alle kommunale anlegg og leidningsanlegg for vatn og avløp i Ørsta kommune. Vi har fokus på eit godt arbeidsmiljø som skal gi oss betre og meir effektiv tenesteproduksjon.
 • 09.05.2017 Teamleiar - driftsoperatør - 100 % fast, Kommunalteknikk. Søknadsfrist: 31.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå 1.6.2017 ledig 100 % fast stilling for teamleiar - driftsoperatør for vatn og avløp. Det kan påreknast at stillinga kan bli tillagt kommunale vaktordningar. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester, med f.t kommunalteknikk som tenestestad. Kommunalteknikk drifter kommunale anlegg og leidningsanlegg for vatn og avløp i Ørsta kommune. Det inkluderer 4 vassverk og 3 reinseanlegg. Vassverka vart oppgraderte med nye UV-anlegg i 2013. Vikegeila vassverk for Ørsta sentrum er tenkt bygt om i 2018/19. Hovudreinseanlegget for kloakk, RA1 Vikeøyra, er eit heilt nytt finsil anlegg, som for tida er i testfase. Kommunen er i ferd med å innføre eit skarpare skilje mellom vatn og avløp i forhold til rein og skitten sone. Ny driftsbil for område vatn vert innkjøpt i 2017. Teamleiaren vil inngå i eit team med 3 andre driftsoperatørar og avdelingsingeniør drift.
 • 09.05.2017 Prosjektingeniør 100 % fast, Kommunalteknikk. Søknadsfrist: 31.05.2017
  I Ørsta kommune er det ledig 100 % fast stilling for prosjektingeniør. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester, med f.t. eininga kommunalteknikk som tenestestad. Eininga Kommunalteknikk skal sørge for grunnleggande tenester innan vassforsyning, transport og reinsing av avløpsvatn. Eininga har i dag ansvar for 4 vassverk, 3 avløpsanlegg, 18 pumpestasjonar for kloakk og 10 pumpestasjonar for vatn, samt 360 km leidningsnett. Nytt reinseannlegg for hovudkloakk for Ørsta sentrum vart ferdigstilt i 2016. Gruppe for prosjektstyring består av fire ingeniørar innan kommunaltekniske fag, samt einingsleiar. Kommunalteknikk har fokus på eit godt arbeidsmiljø som skal gi Ørsta kommune betre og meir effektiv tenesteproduksjon. For å nå våre mål og ambisjonar innan vatn og avløp søkjer vi å styrke vår avdeling med ein dyktig og entusiastisk prosjektingeniør.
 • 03.05.2017 Fysioterapeut - Avtaleheimel med 50% driftstilskot ved Ørsta Fysioterapi. Søknadsfrist: 27.05.2017
  Ørsta kommune har ledig avtaleheimel med 50% driftstilskot for privatpraktiserande fysioterapeut frå 01.09.2017, då ein fysioterapeut skal gå av med pensjon. Avtaleheimelen er knytt til gruppepraksis ved Ørsta Fysioterapi, som har til saman fire fysioterapeutar med driftstilskot. Kommunen søkjer etter autorisert fysioterapeut med kompetanse, helst mastergrad, i hjerte- og lungefysioterapi. Ein må ha erfaring frå privat praksis, og ha allmenn kompetanse innan fysioterapi i privat praksis. Det er ønskjeleg med erfaring frå gruppetrening og pasientundervisning, gjerne AktivA, sidan Ørsta Fysioterapi er ein AktivA-klinikk.
 • 04.01.2017 Tilkallingsvikar som lærar i grunnskulen. Handsaming av søknadane skjer fortløpande.
  Ørsta kommune, seksjon skule, har til ei kvar tid trong for lærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.
 • 08.12.2016 Tilkallingsvikar i barnehage – assistent og førskule-/barnehagelærar. Søknadsfrist: 31.07.2017
  Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for assistentar og førskule-/barnehagelærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage. Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle barnegrupper i alderen 0-6 år. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtale i kortare eller lengre periode, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde styrar.

snakk med oss.png

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering