Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 17.01.2018 Vaktmeister / driftsoperatør - 100% fast. Søknadsfrist: 10.02.2018
  I Ørsta kommune er frå 01.03.18 ledig 100% fast stilling som vaktmeister / driftsoperatør ved seksjon eigedom. Arbeidsoppgåvene omfattar i hovudsak teknisk drift og bygningsmessig vedlikehald av kommunale bygg. Ørsta kommune ligg på Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal, ca ein times køyretid frå Ålesund. Det er svært gode samband til regionen og flysambandet over Volda-Ørsta lufthamn gjev gode forbindingar med resten av landet. Kommunen har ca 10.700 innbyggjarar. Ørsta er ein tradisjonsrik industrikommune og eit handelssenter på Søre Sunnmøre. Kommunen har eit rikt kulturliv og kan tilby gode oppvekstvilkår. Sunnmørsalpane og det unike fjordlandskapet i Ørsta innbyr til varierte og storslåtte friluftsaktivitetar sommar og vinter. Stillinga er plassert i kap. 4B gruppe 1, stillingskode 6541.
 • 17.01.2018 Økonomikonsulent 100% fast, Økonomistaben. Søknadsfrist: 18.02.2018
  I Ørsta kommune er det ledig 100% fast stilling som økonomikonsulent med skatterekneskap og innfordring som hovudarbeidsfelt. Stillinga er i rådmannen sin stab med f.t økonomistaben som tenestestad. Økonomileiar er næraste overordna.
 • 17.01.2018 Lærarstillingar skuleåret 2018/2019. Søknadsfrist: 01.03.2018
  I Ørsta kommune vert det frå 01.08.2018 ledige lærarstillingar i grunnskulen. Ved Ørsta opplæringssenter kan det også verte ledig stilling. Det vil vere både faste stillingar og vikariat.
 • 17.01.2018 Rektor - 100% fast, Vartdal skule. Søknadsfrist 15.02.2018
  Stillinga som rektor ved Vartdal skule er ledig frå 01.08.2018. Komande skuleår har skulen om lag 105 elevar. Administrasjonsressursen ved skulen er 130% fordelt på rektor og undervisingsinspektør. I tillegg har skulen f.t. merkantil ressurs på 50%. Vartdal skule er ein fådelt 1-10 -skule, og har nyleg gjennomgått omfattande renovering med nybygg.
 • 16.01.2018 Ferievikarar og ekstrahjelp i seksjon tekniske tenester – Uteseksjonen/ Parketaten. Søknadsfrist: 01.03.2018
  Seksjon tekniske tenester i Ørsta kommune søkjer etter ferievikarar/ ekstrahjelp i tida mai – august 2018. Vi ber deg skrive i søknaden når i perioden du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide heile perioden vert prioriterte. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2018 Ferievikarar i seksjon eigedom - Reinhald. Søknadsfrist: 01.03.2018
  Seksjon eigedom i Ørsta kommune søkjer etter ferievikarar for reinhaldarar i institusjonane; Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Andre bygg som rådhuset, Ørsta kulturhus og barnehagar kan også vere aktuelle. Det må kome tydeleg fram i søknaden kva tenestestad ein ønskjer arbeid. Det vil i hovudsak vere behov for ferievikarar frå slutten av juni til midten av august. Vi ber deg skrive i søknaden når i perioden du kan arbeide. Søkjarar som kan arbeide heile perioden vert prioriterte. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2018 Ferievikarar i seksjon bu og habilitering – Bakk-Ola-marka/ Dalevegen 32.
  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar i seksjon bu og habilitering. Seksjon bu og habilitering er delt i 3 einingar og treng ferievikarar til heimebasert omsorg og til miljøarbeid/buteneste i bustadar for menneske med utviklingshemming. Heimebasert omsorg treng ferievikarar til heimesjukepleie og praktisk bistand i omsorgsbustadar på Bakk-Ola-marka. Einingane for butenester til menneske med utviklingshemming treng vikarar til miljøarbeid og praktisk bistand i bustadar på Bakk-Ola-marka og i Dalevegen 32. I Dalevegen 32 treng vi også vikarar til ulike avlastningstiltak for barn og unge med utviklingshemming. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2018 Ferievikarar i heimebasert omsorg – Ørsta sentrum. Søknadsfrist: 01.03.2018
  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar i heimetenestene i Ørsta sentrum til arbeid med praktisk bistand/heimehjelp og heimesjukepleie. For arbeid i heimetenesta må du ha førarkort klasse B. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2018 Ferievikarar i seksjon omsorg og rehabilitering – Institusjon. Søknadsfrist: 01.03.2018
  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar. Vi søkjer etter ferievikarar retta mot pleie, dagavdeling, kjøkken og vaskeri ved institusjonane Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Ved Vartdal helsetun og Hjørundfjordheimen er det i tillegg behov for ferievikarar i heimebasert omsorg til arbeid med praktisk bistand/heimehjelp og heimesjukepleie. For arbeid i heimetenesta må du ha førarkort klasse B. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2018 Off. godkjent sjukepleiar – 75% vikar, heimebasert omsorg, Bakk-Ola-marka. Søknadsfrist: 15.02.2018
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d. – 12.5.2019 ledig 75 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon bu og habilitering, med heimebasert omsorg, Bakk-Ola-marka som tenestestad. Eininga har ansvar for heimebaserte tenester i ca. 30 omsorgsbustadar på Bakk Ola marka. I heimetenesta inngår heimesjukepleie og praktisk bistand. Seksjonen er delt i tre einingar, med einingsleiar som næraste overordna.
 • 11.01.2018 Driftsoperatør vatn og avløp. Søknadsfrist 03.02.2018
  I Ørsta kommune er det frå 01.03.18 ledig 100% stilling som driftsoperatør for vatn og avløp. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester med tenestestad p.t.kommunalteknikk. Det kan påreknast at stillinga blir tillagt vaktordningar innanfor avdelinga. Det kan også verte aktuelt å tilby deltaking i Ørsta brann og redning.
 • 11.01.2018 Lærar - 80 % vikarstilling. Søknadsfrist: 29.01.2018
  I Ørsta kommune er det i perioden 01.03. - 30.06.2018 ledig 80 % vikarstilling for lærar. Stillinga er plassert i seksjon Skule, med f.t. Ørsta ungdomsskule som tenestestad. Det kan vere moglegheit for forlenging.
 • 04.01.2018 Off. godkjent helsefagarbeidar 42 % vikarstilling natt, HBO aust. Søknadsfrist 26.01.2018
  I Ørsta kommune er det i perioden 6.2.2018–25.2.2019 ledig 42 % vikarstilling natt for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t heimebasert omsorg sone aust som tenestestad.
 • 04.01.2018 Off. godkjent sjukepleiar – 80 %. Søknadsfrist 26.01.2018
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 80 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad.
 • 04.01.2018 Off. godkjent sjukepleiar – 94 % natt. søknadsfrist 26.01.2018
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 94 % fast nattstilling for off. godkjent sjukepleiar . Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad.
 • 02.01.2018 Off. godkjent helsefagarbeidar 75% fast, Vartdal Helsetun. Søknadsfrist: 26.01.18
  I Ørsta kommune er det frå 01.02.2018 ledig 75 % fast stilling som helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Vartdal helsetun som tenestestad. Vartdal helsetun er lokalisert ca.24 km frå Ørsta sentrum i retning Ålesund. Helsetunet har 26 plassar og administrerer også heimebaserte tenester i Vartdal regionen. I stillinga må ein pårekne arbeid både ute i heimebasert omsorg og inne på Vartdal helsetun.
 • 27.09.2017 Tilkallingsvikar – lærar i Ørstaskulen: Søknadsfrist: tilsetjing fortløpande
  Ørsta kommune, seksjon Skule, har til ei kvar tid trong for lærarar som kan ta på seg arbeid som tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.

snakk med oss.png

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering