Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune

Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.

Fann du det du leita etter?

Ledige stillingar

 • 25.04.2017 Brannkonstabel 1,06% fast, Vartdal stasjon. Søknadsfrist: 12.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 1,06 % fast stilling for brannkonstabel. Stillinga er plassert i seksjon tekniske tenester, brann og redning med f.t Vartdal stasjon som tenestestad. Ørsta brann og redning er ei beredskapseining der arbeidsoppgåvene for utrykkingspersonell mellom anna er redning av liv og verdiar, brannsløkking, røykdykking, trafikkulukker, hindre akutt forureining.
 • 18.04.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 80 % vikar på Solkroken, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 09.05.2017
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d.–30.6.2018 ledig 80 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t Solkroken som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar.
 • 18.04.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 100 % vikar på Solkroken, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 09.05.2017
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d.–31.10.2018 ledig 100 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t Solkroken som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar.
 • 18.04.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 100 % vikar på Solkroken, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 09.05.2017
  I Ørsta kommune er det i perioden d.d.–30.4.2018 ledig 100 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t Solkroken som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar.
 • 10.04.2017 INTERN UTLYSING: Fysioterapeut - Deltidsheimel med driftstilskot. Søknadsfrist 29.04.2017
  Avtaleheimel med 20% driftstilskot lokalisert til Vartdal er ledig frå 01.06.17. Heimelen vert lyst ut internt med føremål om styrking av små heimlar. Aktuelle søkjarar er dei som har deltidsheimlar i Ørsta kommune. Utlysing av heimel under 50% er heimla i Forskrift om oppjustering av deltidsheimlar.
 • 05.04.2017 Off. godkjent sjukepleiar 50 % fast natt, Korttidsavdelinga, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 27.04.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 50 % fast stilling på natt for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Korttidsavdelinga som tenestestad. Korttidsavdelinga har 16 rom og er lokalisert på Ørstaheimen. Vi tek imot pasientar med behov for døgnkontinuerleg sjukepleieteneste i Ørsta kommune. Vi gir eit allsidig tilbod innan kartlegging, rehabilitering, avlastning, behandling av akutt sjukdom, palliativ pleie m.m. Vi samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen. Korttidsavdelinga driv kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp til pasientar som treng det. Vi utfører også variert og til dels avansert og teknisk sjukepleie. Korttidsavdelinga er ei spennande og utfordrande avdeling å jobbe i. Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.
 • 05.04.2017 Off. godkjent sjukepleiar – 65 % fast natt, Korttidsavdelinga Ørstaheimen. Søknadsfrist: 27.04.2017
  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 65 % fast stilling på natt for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Korttidsavdelinga som tenestestad. Korttidsavdelinga har 16 rom og er lokalisert på Ørstaheimen. Vi tek imot pasientar med behov for døgnkontinuerleg sjukepleieteneste i Ørsta kommune. Vi gir eit allsidig tilbod innan kartlegging, rehabilitering, avlastning, behandling av akutt sjukdom, palliativ pleie m.m. Vi samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen. Korttidsavdelinga driv kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp til pasientar som treng det. Vi utfører også variert og til dels avansert og teknisk sjukepleie. Korttidsavdelinga er ei spennande og utfordrande avdeling å jobbe i. Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.
 • 05.04.2017 Fysioterapeut 100 % fast, Korttidsavdelinga, Ørstaheimen. Søknadsfrist: 05.05.2017
  I Ørsta kommune er det frå 01.08.2017 ledig 100 % fast nyoppretta stilling som fysioterapeut. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Korttidsavdelinga som tenestestad, men vil også vere ei teneste for andre sjukeheimseiningar. Korttidsavdelinga har 16 rom og er lokalisert på Ørstaheimen. Vi tek imot pasientar med behov for døgnkontinuerleg pleie i Ørsta kommune. Vi gir eit allsidig tilbod innan kartlegging, rehabilitering, avlastning, behandling av akutt sjukdom, palliativ pleie mm. Vi samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen. Korttidsavdelinga driv kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp til pasientar som treng det.
 • 04.01.2017 Tilkallingsvikar som lærar i grunnskulen. Handsaming av søknadane skjer fortløpande.
  Ørsta kommune, seksjon skule, har til ei kvar tid trong for lærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.
 • 08.12.2016 Tilkallingsvikar i barnehage – assistent og førskule-/barnehagelærar. Søknadsfrist: 31.07.2017
  Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for assistentar og førskule-/barnehagelærarar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage. Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle barnegrupper i alderen 0-6 år. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtale i kortare eller lengre periode, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde styrar.

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi

Login for redigering