Forureining

Kommunen er lokal forureiningsmynde og har ansvar og plikt til å sjå til og følgje opp uløyves forureining.
Einskilde større bedrifter vert regulert gjennom eige utsleppsløyve frå Statsforvaltaren.
 
Det gjeld også eigne reglar for forureina grunn og handtering av rivingsvirke frå bygge – og anleggstiltak.
 
Ansvaret ligg til staben og miljøvernrådgjevar. I praksis følgjer landbrukskontoret opp forureining som er direkte knytt til landbruk (td. gjødselspreiing)

Kontakt

Magnar Selbervik miljøvernrådgjevar
48166679
@ Magnar Selbervik