Stønad til einsleg forsørgjar

Økonomisk stønad som skal sikre inntekt for dei som er aleine med omsorg for born. Stønaden skal stimulere til at den einskilde kan sørgje for seg sjølv økonomisk. Dette er medrekna overgangsstønad og stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og stønad til flytting.