Stønad til einsleg forsørgjar

Økonomisk stønad som skal sikre inntekt for dei som er aleine med omsorg for born. Stønaden skal stimulere til at den einskilde kan sørgje for seg sjølv økonomisk. Dette er medrekna overgangsstønad og stønad til barnetilsyn, utdanningsstønad og stønad til flytting.
 

Kontakt

NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10 NAV Ørsta/Volda Ivar Aasengate 10
55553333
Barne-, likestillings og inkluderings DP Barne-, likestillings og inkluderings DP
22249090
@ Barne-, likestillings og inkluderings DP