AKTUELT NO:

Tidleg eller utsett skulestart

Vanlegvis startar barnet på skulen året det fyller 6 år, men det kan vere grunnar til både å utsetje skulestarten med eitt år eller starte eitt år tidlegare jf. Opplæringslova § 2-1. Rett og plikt til grunnskuleopplæring.

Tidleg skulestart

Dersom føresette søkjer om det eller samtykkjer, kan kommunen etter sakkunnig vurdering la eit barn ta til på skulen eitt år før når det innan 1. april har fylt 5 år.


Slik søkjer de

  1. Føresette kontaktar seksjon Skule, Ørsta kommune. Seksjon Skule kontaktar PPT (pedagogisk psykologisk teneste).
  2. Når PPT har skrive ei sakkunnig vurdering om dette, kan føresette sende ein grunngjeven søknad til seksjon Skule.
  3. Når søknaden er vurdert vil de få eit grunngjeve vedtak. I vedtaket finn de òg informasjon om klagerett.


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
NB! Kontakt seksjon Skule i god tid før søknadsfristen.

Utsetje skulestart

Utsett skulestart inneber skulestart det året barnet fyller 7 år. Etter sakkunnig vurdering og med skriftleg samtykke frå foreldra kan kommunen i særlege tilfelle vedta å utsetje skulestarten eitt år. 


Slik søkjer de

  1. Om de ynskjer å få vurdert om barnet dykkar er kome tilstrekkeleg langt i utviklinga si til å starte på skulen, kontaktar de seksjon Skule. Seksjon Skule kontaktar PPT (pedagogisk psykologisk teneste).
  2. Når PPT har skrive ei sakkunnig vurdering om dette, kan de sende ein grunngjeven søknad til seksjon Skule.
  3. Når søknaden er vurdert vil de få eit grunngjeve vedtak. I vedtaket finn de òg informasjon om klagerett.


Søknadsfrist

Søknadsfrist: 1. mars det året barnet fyller 5 år.
NB! Kontakt seksjon Skule i god tid før søknadsfristen.