Eigedomsskatt


Eigedomsskatten vert utrekna på grunnlag av den kommunale taksten, eller utifrå formuesgrunnlaget. Formuesgrunnlaget vert henta frå Skatteetaten. For 2021 har Ørsta kommunestyre vedteke ein eigedomsskattesats på 2,0 promille for alle eigedomar.
 

Brosjyre eigedomsskatt


Utsending av skattekrav/faktura

I 2021 er skattesetel og faktura for 1. termin samanfatta i eitt dokument saman med andre kommunale avgifter, og vert sendt ut innan utgangen av februar. Faktura syner eigedom, takstgrunnlag, skattesats og sum eigedomsskatt som gjeld, og er i forvaltinga definert som enkeltvedtak.

Du kan sjølv velje kor ofte du skal motta faktura for eigedomsskatt og kommunale avgifter. Det samla årlege fakturabeløpet avgjer om du kan velje fakturering 1, 2, 4, 6 eller 12 gongar i året. 

Endre fakturaintervall for eigedomsskatt og kommunale avgifter.

 

Fritak for eigedomsskatt

For 2021 har kommunestyret  gjort vedtak om fritak for eigedomsskatt for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 a og b.

§ 7. Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a)    Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b)    Bygning som har historisk verde.

Vedtekter for eigedomsskatt 

Tidlegare vedtak om fritak, gjeld ikkje for 2021.

Søknad om fritak sendast skriftleg per e-post til postmottak@orsta.kommune.no eller per post til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta. Merk søknaden "fritak eigedomsskatt". Søknadsfrist: 25. januar 2021.

 

Offentleg ettersyn

På grunnlag av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2021 og med heimel i lov av 1975-06-06 nr 29, lov om eigedomsskatt til kommunane § 15, vert eigedomsskatteliste lagt til offentleg ettersyn i 6 veker frå 26. februar 2021. 

Lista syner alle skattepliktige eigedomar gjennom matrikkelnummer, takst, grunnlag skattesats og utrekna skattesum. Skattelista vert lagt ut på servicekontoret og under kunngjeringar.

Klage

Klager på takst etter formuesgrunnlaget skal rettast til skatteetaten. Meir informasjon finn du på Skattetaten.no.
 
Klager etter kommunale takster skal rettast til eigedomsskattekontoret. Klage kan sendast skriftleg også pr e-post til Ørsta kommune innan 6 veker frå kunngjeringsdato eller frå det tidspunkt skattesetelen vert utsendt.                            

NB: Det kan ikkje klagast på same grunnlaget meir enn ein gong.

 


Kontaktinformasjon


Erling Brekke
E-postadresse: postmottak@orsta.kommune.no
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.

Kontakt

Erling Brekke konsulent Eigedomsskatt
951 26 327
@ Erling Brekke