KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Eigedomsskatt


Eigedomsskatten vert utrekna på grunnlag av den kommunale taksten, eller utifrå formuesgrunnlaget. Formuesgrunnlaget vert henta frå Skatteetaten. For 2020 har Ørsta kommunestyre vedteke ein eigedomsskattesats på 2,0 promille for alle eigedomar.
 

Eigedomsskatt har forfall mars og november, i slutten av mnd

Brosjyre eigedomsskatt


Utsending av skattekrav/faktura

I 2020 er skattesetel og faktura for 1. termin samanfatta i eitt dokument, og vert sendt ut innan utgangen av februar. Faktura for 2. termin vert sendt ut til hausten. Faktura syner eigedom, takstgrunnlag, skattesats og sum eigedomsskatt som gjeld, og er i forvaltinga definert som enkeltvedtak

 

Offentleg ettersyn

På grunnlag av kommunestyret sitt vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2020 og med heimel i lov av 1975-06-06 nr 29, lov om eigedomsskatt til kommunane § 15, vert eigedomsskatteliste lagt til offentleg ettersyn i 6 veker frå 27. februar 2020. 

Lista syner alle skattepliktige eigedomar gjennom matrikkelnummer, takst, grunnlag skattesats og utrekna skattesum. Skattelista vert lagt ut på servicekontoret og under kunngjeringar.

Klage

Klager på takst etter formuesgrunnlaget skal rettast til skatteetaten. Meir informasjon finn du på Skattetaten.no.
 
Klager etter kommunale takster skal rettast til eigedomsskattekontoret. Klage kan sendast skriftleg også pr e-post til Ørsta kommune innan 6 veker frå kunngjeringsdato eller frå det tidspunkt skattesetelen vert utsendt.                            

NB: Det kan ikkje klagast på same grunnlaget meir enn ein gong.

 


Kontaktinformasjon


Erling Brekke
E-postadresse: postmottak@orsta.kommune.no
Adresse: Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta.