Eigedomsregister

Register over registrerte eigedomar som kan omsetjast eller som vert pantsett. Kvar eigedom i registret har eit gardsnummer og eit bruksnummer. Festetomter har i tillegg eit festenummer. Eigedomsregisteret er eit nasjonalt register.

Kartverket: Matrikkelen