AKTUELT NO:

Grunnskuleopplæring for vaksne

Vaksne med rett til grunnskuleopplæring har òg rett til rådgiving for å kartleggje sitt opplæringsbehov, og rett til ei opplæring som er tilpassa kompetansen sin og behov for progresjon. Det blir ikkje stilt krav om at vaksne må gjennomføre opplæring i heile fag.

Ørsta opplæringssenter han ansvar for å gi innbyggjarar i Ørsta kommune grunnskuleopplæring for vaksne.

Opplæringslova gjev mange vaksne lovfesta rett til opplæring, til dømes:

  • Vaksne som har særleg bruk for å halde fram med grunnleggjande opplæring etter fullførd skulegang
  • Vaksne med lese- og skrivevanskar (dysleksi)
  • Vaksne med endra livssituasjon
  • Vaksne som grunna sjukdom har fått tapt eller redusert syn, høyrsle, taleevne m.m.
  • Vaksne som har afasi
  • Vaksne som er framandspråklege
  • Vaksne som er trafikkskadde

Kompetansereforma:

  • Grunnutdanning (grunnskule, vidaregåande opplæring og høgare utdanning)
  • Etter- og vidareutdanning
  • Livslang læring

Ta kontakt om det er noko du lurer på. 

Kontakt

Lærartelefon Grunnskulen
90278933
Hilde Bjørkedal Ass. rektor
95169171
@ Hilde Bjørkedal
Jan Sylte Rådgivar
94152216
@ Jan Sylte