Demensteam

- "Kjenner du nokon som gløymer?"

 

Bodil Skare – leiar og hjelpepleiar, Kjersti Årøen – hjelpepleiar, Monica Gustavsen – ergoterapeut,Sylvi Romestrand – sjukepleiar,Siv Kjalnes  – hjelpepleiar


Kva er demens?

Demens er ei fellesnemning for ei gruppe sjukdommar i hjernen som er kjenneteikna ved svikt av intellektuelle funksjonar, kjenslemessig kontroll og funksjonsevner i høve dagleglivet sine utfordringar.

Brosjyre

Demensplan

Kjenner du nokon som opplever fylgjande?

 • Gløymer innlærde ferdigheiter
 • Gløymer nylege hendingar
 • Har endra personlegdomstrekk eller åtferd
 • Er forvirra i høve tid og stad
 • Gjentek historier
 • Strevar med å kjenne igjen folk
 • Har fått svekka dømmekraft
 • Har vanskar med å klare seg i kvardagen
   

Kvifor er demensutgreiing viktig?

 • Utelate andre sjukdommar som har demensliknande symptom
 • Sikre at rett tiltak vert sett i verk til rett tid både overfor brukar og pårørande
 • Tilrettelegge heimesituasjonen så brukar kan bu heime lengst mogleg
 • Vurdering av medisinar

Kva kan demensteamet hjelpe med?

 • Kartleggingssamtale og utgreiing med brukar og pårørande.
 • Kartlegging av behov for hjelp
 • Råd om hjelpemiddel som støttar hukommelse og bidreg til tryggleik
 • Oppfølging av brukar og pårørande
 • Rettleiing til pårørande og helsepersonell

NB: På alle einingar i pleie- og omsorg i Ørsta kommune er det ressurspersonar innan demensomsorg.

Kontakt

Demensteam Ørsta
91113578
@ Demensteam Ørsta