Omsorgsstønad

Personar som har særleg tyngande omsorgsoppgåver for mindreårige barn eller andre nærtståande familiemedlemmar, kan søkje om omsorgsstønad. Formålet med omsorgsstønad er å sikre forsvarleg omsorg for den som treng hjelp i dagleglivet og å gjere det mogleg for private omsorgsytarar å halde fram med omsorgsarbeidet.


Søknadsskjema

Ved søknad om omsorgsstønad vert det gjennomført ei brei kartlegging der momenta i rundskriv I-42/98 frå sosial og helsedepartementet (no helse og omsorgsdepartementet), vert vurdert.