AKTUELT NO:

Heimehjelp/praktisk bistand satsar

Heimehjelp/praktisk bistand er ei betalingsteneste, der satsen vert vedteke av Ørsta kommunestyre.

Satsane for 2022:

.
  Inntektsgrunnlag Pris pr. mnd 2022
0-2 G Inntil kr 202 702,- kr. 210,- *
2 -3 G kr 202 703 til kr 304 053,- kr. 1 400,-
3 -4 G kr 304 054  til kr 405 404.- kr. 1 750,-
4 -5 G kr 405 405 til kr 506 755,- kr. 2 100,-
>5 G Kr 506 756 og over kr. 2 375,-
  Timesats for enkelttimar kr. 400,-
*Fastsett i sentral forskrift og kan bli endra.
1G= 106 399,- frå 01.05.2021
 

Abonnement

Etter eiga forskrift skal alle med inntekt under 2G betale maksimalt kr. 210,- pr. mnd. Brukarar som mottek tenester som medfører eigenbetaling som er høgare enn øvre tak i si inntekstgruppe, skal betale fast abonnement som vist i tabellen.
 
Dei som ikkje nyttar avtala hjelpeordning ein månad, får fritak for betaling den aktuelle månaden. Abonnementet går elles som avtala, sjølv om brukaren i einskilde månader ikkje gjer seg nytte av tiltaket fullt ut.

 

Timebetaling

Timesatsen for hjelp i heimen er sett til kr. 400,-
Betaling etter timesats gjeld for :
  • kortvarige eller tilfeldige avtalar/vedtak om praktisk hjelp
  • faste/varige avtalar med tal på timar som medfører månadsbetaling som er mindre enn abonnementbetalinga for si inntektsgruppe (sjå tabell)
     

Betalingsvanskar

Brukarar av hjelpeordninga som grunna lav inntekt eller store utgifter har vanskar med å sikre eige livsopphald, kan i særlege tilhøve søkje om redusert betaling/fritak for eigenbetalinga.