Heimeteneste / HBO

Heimebasert omsorg yter lovpålagte helsetenester i heimen til brukarane 24 timar i døgnet. Målet er at den einskilde skal få bu i eigen heim så lenge det er mogleg.

Vi har brei kompetanse med sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Vi har kreftkoordinator, demensteam og kvardagsrehabiliteringsteam. Vi utfører også førebyggande heimebesøk, og vi gir tilbod om praktisk bistand (heimehjelp).

Vi arbeider tverrfaglig med legetenesta, sjukeheimen, tildelingskontoret, Tenesta for psykisk helse og rus. Vi har også samarbeid med tannhelsetenesta og kjøkkenet (matombringing).

Prisar

Hjelpemiddel

Heimetenestene i Ørsta

Heimeteneste Ørsta sentrum

Kontorlokale i Ørsta velferdshus, Dalevegen 24, 6153 Ørsta
Tlf: 47713099


Vi er delt inn geografisk i to soner; aust og vest:

HBO aust dekkjer området Vallabøen, Sentrum aust, Mosmarka, Mo, Åmdal og Follestaddal.
Einingsleiar Laila Bjørkedal

HBO vest dekkjer Grepalia, Sentrum vest, Hovdebygda, Rystefeltet, Sørheim/Steinnes, samt Sætre  mot Liadal.
Einingsleiar Nina Ulstein

 

Heimeteneste Vartdal

Vartdal helsetun har sjukeheim, bufellesskap, trygdebustadar og base for HBO i same bygg
Sone Vartdal HBO er frå Rjånes til Store-Standal.

Heimeteneste Sæbø

Heimesjukepleie/heimetenestene er integrert i Hjørundfjordheimen.

Kontakt

HBO Sentrum Heimebasert omsorg
HBO Bakk-Ola Heimebasert omsorg
HBO Vartdal Heimebasert omsorg
70045000
HBO Sæbø Heimebasert omsorg
70045750
Nina Ulstein einingsleiar HBO sone vest
@ Nina Ulstein
Laila Bjørkedal einingsleiar HBO sone aust
@ Laila Bjørkedal
Grete Hagen Myklebust Einingsleiar bu og habilitering sone HBO
@ Grete Hagen Myklebust
Ingunn Petrine Flo einingsleiar
70 04 57 50
913 53 606
@ Ingunn Petrine Flo
Maria Marthinussen Einingsleiar Vartdal helsetun
70045000
90035366
@ Maria Marthinussen