Heimeteneste / HBO

Klikk for stort bileteHeimebasert omsorg yter lovpålagte helsetenester i heimen til brukarane 24 timar i døgnet. Målet er at den einskilde skal få bu i eigen heim så lenge det er mogleg.

Vi har brei kompetanse med sjukepleiarar og helsefagarbeidarar. Vi har kreftkoordinator, demensteam og kvardagsrehabiliteringsteam. Vi utfører også førebyggande heimebesøk, og vi gir tilbod om praktisk bistand (heimehjelp).

Vi arbeider tverrfaglig med legetenesta, sjukeheimen, tildelingskontoret, Tenesta for psykisk helse og rus. Vi har også samarbeid med tannhelsetenesta og kjøkkenet (matombringing).

Prisar

Hjelpemiddel

Heimetenestene i Ørsta

Heimeteneste Ørsta sentrum

Adresse: Grepalivegen 2A, 3 etg
Tlf: 70048850
Besøkstid: 0800 - 1600 på kvardagar.


Vi er delt inn geografisk i to soner; aust og vest:

HBO aust dekkjer området Vallabøen, Sentrum aust, Mosmarka, Mo, Åmdal og Follestaddal.
Einingsleiar Laila Bjørkedal

HBO vest dekkjer Grepalia, Sentrum vest, Hovdebygda, Rystefeltet, Sørheim/Steinnes, samt Sætre  mot Liadal.
Einingsleiar Elin Ose Velle

 

Heimeteneste Vartdal

Vartdal helsetun har sjukeheim, bufellesskap, trygdebustadar og base for HBO i same bygg
Sone Vartdal HBO er frå Rjånes til Store-Standal.

Heimeteneste Sæbø

Heimesjukepleie/heimetenestene er integrert i Hjørundfjordheimen.

Kontakt

HBO Sentrum Heimebasert omsorg
70048850
HBO Bakk-Ola Heimebasert omsorg
47713535
HBO Vartdal Heimebasert omsorg
70045000
HBO Sæbø Heimebasert omsorg
70045750
Nina Ulstein Leiar HBO sone vest
95360759
@ Nina Ulstein
Laila Bjørkedal Leiar HBO sone aust
95207829
@ Laila Bjørkedal
Grete Hagen Myklebust Einingsleiar bu og habilitering sone HBO
90219443
@ Grete Hagen Myklebust
Ingunn Flo Einingsleiar Hjørundfjordheimen
91 35 36 06
@ Ingunn Flo
Kirsti Hånes Vartdal Einingsleiar Vartdal helsetun
95 17 11 45
@ Kirsti Hånes Vartdal

Nyhende