Oppdatert: Veg- og vasstenging i Hansholen og Osholane

Vegstenginga.

Grunna arbeid med kommunale røyrleidningar er Hansholen på Ose stengt for gjennomkøyring. Det må på bereknast at arbeidet vil vare nokre dagar framover.

Det skal så langt som det er mogleg vere tilrettelagt for passasje både for gåande og syklande i området. 

Vasstenging

I tillegg stenger Ørsta kommune, kommunalteknikk, vassforsyninga i delar av Hansholen og Osholane i Ørsta, torsdag 4. juli, mellom kl. 09.00 og 16.00 grunna vedlikehald av leidningsnettet. 

Dersom drikkevatnet har farge når det kjem att lat kaldt vatn renne til det er klart. Bruk då tappepunkt nær inntak i huset. Vatnet vert sett på att utan nærare varsel når arbeidet er avslutta.

Følg oss