• volda orsta banner.jpg

  Resultatet av folkrøystinga

  20.05.2016

  I den rådgjevande folkerøystinga i spørsmålet om Ørsta og Volda bør bli ein kommune har...

 • kommunereform.png

  Kommunereform

  18.02.2016

  Stortinget har vedteke å gjennomføre ei kommunereform. Målsettinga er større og meir robuste...

 • Ledige stillingar

  Ledige stillingar

  01.02.2016

  Ørsta kommune har fleire interessante stillingar ledige - velkomen som arbeidssøkjar i Ørsta...

Nyhende

 • 25.05.2016 Framdrift i arbeidet med ny brannstasjon
  I dag skal taket på brannstasjonen byggast, til det arbeidet vert det nytta ei stor kran. Hovudinngongen må derfor vere stengt og vi ber publikum nytte personalinngongen på oppsida av rådhuset. Det gjeld berre i dag, 25. mai.
 • 23.05.2016 Er du klar til å ta imot digital post ?
  hjelp oss å spare pengar og miljø Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.
 • 20.05.2016 Resultatet av folkrøystinga
  I den rådgjevande folkerøystinga i spørsmålet om Ørsta og Volda bør bli ein kommune har ørstingane gitt eit klart NEI - Resultatet viser: 61,8 % for NEI, 37,3 % for JA og 0,9 % blanke røyster. Valdeltakinga er på 50,4 %.

Aktuelt

Kunngjeringar

 • 13.05.2016 Offentleg ettersyn: Detaljreguleringsplan for BUN3 på Sætre
  Detaljreguleringsplan for BUN3 på Sætre er lagt ut til offentleg ettersyn.
 • 03.05.2016 Kommunedelplan for kulturminne og -miljø. Fastsett planprogram
  Ørsta formannskap handsama og fastsette i møte 12.04.2016 planprogram for Kommunedelplan for kulturminne og -miljø. Føremål med planen er å gje ei oversikt over kulturminne og kulturmiljø i kommunen, og identifisere kulturminne av lokal verdi som er viktige å ta vare på for framtida og korleis ein best kan gjere dette. Planprogrammet skildrar føremål med planarbeidet, planprosessen med fristar og deltakarar, opplegg for medverknad og behov for utgreiingar. Føremålet er å gjere planprosessen mest mogleg føreseieleg
 • 29.04.2016 Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for fleirbrukshall i Ørsta sentrum
  Ørsta kommune varslar med dette oppstart av detaljreguleringsplan for fleirbrukshall i Ørsta sentrum jf. pbl § 12-3 og 12-8.
 • 29.03.2016 HØYRING: Løyvedelen i rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020
  Løyvedelen skal rullerast for kvar ny kommunestyreperiode, og alle sals- og skjenkeløyve for perioden 2016 – 2020 skal fornyast og handsamast i høve den nye planen. Løyvedelen er ein del av rusmiddelpolitisk plan og er styringsdokumentet for kommunen sin alkoholpolitikk. Planutkastet er utarbeidd av ei interkommunal arbeidsgruppe på Søre Sunnmøre. Føremålet er å gje mest mogleg like rammer for løyvepolitikken i regionen.
 • 24.09.2015 Søknad om løyve til uttak av grunnvatn i Barstadvika
  Profunda AS søkjer om løyve til uttak av grunnvatn til stamfiskeanlegg i Barstadvika. Søknaden gjeld løyve til uttak av vatn frå brønn i lausmassar med eit gjennomsnittleg uttak på inntil 7 l/s grunnvatn til bruk i Stamfiskanlegget.
Login for redigering