Universell utforming i oppvekst og utdanning

Universell utforming i oppvekst og utdanning

Universell utforming i oppvekst og utdanning Universell utforming byggjer på tanken om at tenester skal vera tilgjengelege for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Universell utforming av IKT inneber at brukarane – uavhengig av føresetnadane sine – på ein god og enkel måte skal kunne ta i bruk nettsider dei møter i kvardagen.

Ørsta kommune jobbar kontinuerleg med å sikre at våre nettsider og digitale læremiddel i størst mogleg grad tilfredsstiller krava til universell utforming. Vi samarbeider tett med leverandørane for å sikre at dei gjer produkt og tenester universelt utforma.

Tenester i bruk med tilgjengelegheitserklæring

Tenester i bruk med tilgjengeleghetserklæring Desse tenestene er i bruk i Ørstaskulen utan moglegheit for å publisere tilgjengeleghetserklæringa i sjølve løysinga. Vi publiserer derfor erklæringane her.

Aski Raski – Eit verkty for lesetrening

Aschehoug univers – Ein samling digitale læremidde

Kor Arti – Ein digital plattform for å lære song og musikk med fokus på elevaktivitet

Campus Inkrement – Lærebøker og tenester for omvendt undervisning

Cappelen Damm Undervisning – Ein samling digitale læremiddel

Creaza – Ei samling digitale læremiddel og verkty for å lage digitale forteljingar, podcastar og tankekart

Forlagshuset Vigmostad og Bjørkes e-portal – Kartleggaren eit nettbasert og verksuavhengig kartleggings- og rådgjevingsverktøy.

Gyldendal Norsk Forlag – Ein samling digitale læremiddel

iMal lesing– Enkel bokstavlæring

Klassetrivsel - Trivselsverktøyet gir oversikt.

Kikora – Digitalt læremiddel i matematikk

Kor Arti – Ein digital plattform for å lære song og musikk med fokus på elevaktivitet

Kostholdsplanleggeren – Til bruk i Mat og helse

Lexplore – Portal med digitale bøker

Lingit – Lese- og skrivestøtte for dyslektikere og andre med lese- og skrivevansker

M+ – Undervisningsmateriell i matematikk og norsk

min.Kunnskap – Ein samling digitale læremiddel

Sykkeldyktig.no – Opplæringsportal for alt som har med sykkelopplæring

Vigilo – Oppvekst- og administrasjonssystem

Vigilo APP IOS - Oppvekst- og administrasjonssystem

Vigilo APP Android - Oppvekst- og administrasjonssystem

 

 

Tenester i bruk utan tilgjengeleghetserklæring

Desse tenestene er i bruk i Ørstaskulen førebels utan tilgjengeleghetserklæring. Vi arbeider med leverandørane for å få desse på plass.

Alle Teller - Matematikkressurs

Digilær.no – Nasjonal plattform for nettbasert undervisning 

You-portalen og Blokkvalg - Vert nytta i samanheng med utdanningsval