Søk om tilskot til tiltak i Utvald kulturlandskap (UKL) Norangsdalen – Hjørundfjorden 2019Norangsdalen – Hjørundfjorden fekk den 22. juni 2018 status som Utvald kulturlandskap i jordbruket (UKL). 

Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å medverke til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminne og kulturmiljø, og å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Satsinga på Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å ta vare på kulturlandskapet.

I 2019 har UKL Norangsdalen- Hjørundfjorden fått tildelt 900 000,- kroner.
Søknadsfrist er 15. oktober 2019.

Kontakt

Liv Bente Viddal seksjonsleiar
907 04 008
@ Liv Bente Viddal

Følg oss