Særskilt behov

Særskilt behov

Ørsta folkebibliotek er eit Bok til alle-bibliotek. Det vil seie at biblioteket har tilbod til brukarar som av ulike grunnar har leseproblem og treng tilrettelagde bøker for sine lesehemmingar.

Til dømes om du er

 • uvand med å lese
 • har eit anna morsmål
 • har dysleksi
 • andre funksjonshemmingar


Personar med lesevanskar

Lettleste bøker er spesielt godt eigna for dei som slit med å lese, men kan godt brukast av mange, ikkje berre dei spesielt lesesvake. Du finn lettleste bøker både for born og vaksne hos oss.

Lettleste bøker er:

 • kortare
 • har enkelt språk
 • har kortare avsnitt/kapittel enn i vanlige bøker
 • ofte tilpassa til alder og modenheit
 • har ganske store variasjonar i vanskegrad

Lettleste bøker for vaksne er av to kategoriar:

 • Bøker med enkelt språk, medan innhaldet ikkje er spesielt tilpassa på nokon måte.
 • Bøker med både enkelt språk og enkelt innhald.

I Boksøk finn du alle titlane som er støtta av Leser søker bok. Desse bøkene er garantert frie for tung tekst. 


Syns- og hørselshemma

Ørsta folkebibliotek har eit stort utval av lydbøker både for born og vaksne. Og ei lita samling med storskriftbøker for vaksne. 

For synshemma born finst det

 • taktile bøker (følebøker) og bøker med
 • blindeskrift/ punktskrift


For teiknspråkbrukarar har vi bøker med

 • teiknspråk (bilder av teikn) i tillegg til tekst og bilde.

Du kan også bestille bøker frå NLB (Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek). Det er eit bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vanskar med å lese trykt tekst. Mange av NLBs lånarar har dysleksi eller andre lese- og skrivevansker. Det er gratis å låne bøker frå NLB.

Bøkene står i hylla merka med "Bok til alle"-symbolet.