KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Grunnskuleopplæring for vaksne

Vaksne med rett til grunnskuleopplæring har òg rett til rådgiving for å kartleggje sitt opplæringsbehov, og rett til ei opplæring som er tilpassa kompetansen sin og behov for progresjon. Det blir ikkje stilt krav om at vaksne må gjennomføre opplæring i heile fag.

Ørsta opplæringssenter han ansvar for å gi innbyggjarar i Ørsta kommune grunnskuleopplæring for vaksne.

Opplæringslova gjev mange vaksne lovfesta rett til opplæring, til dømes:

  • Vaksne som har særleg bruk for å halde fram med grunnleggjande opplæring etter fullførd skulegang
  • Vaksne med lese- og skrivevanskar (dysleksi)
  • Vaksne med endra livssituasjon
  • Vaksne som grunna sjukdom har fått tapt eller redusert syn, høyrsle, taleevne m.m.
  • Vaksne som har afasi
  • Vaksne som er framandspråklege
  • Vaksne som er trafikkskadde

Kompetansereforma:

  • Grunnutdanning (grunnskule, vidaregåande opplæring og høgare utdanning)
  • Etter- og vidareutdanning
  • Livslang læring

Ta kontakt om det er noko du lurer på. 

Kontakt

Oddbjørn Aam Rektor
48 89 13 78
@ Oddbjørn Aam
Flugekvam Oddny Ass. rektor
95 16 91 71
@ Flugekvam Oddny
Jan Sylte Rådgivar
94 15 22 16
@ Jan Sylte
Lærartelefon Grunnskulen
90 27 89 33

Nyhende