Realkompetanse

Realkompetanse er all den kunnskapen og alle dei ferdigheitene som ein person har opparbeidd seg gjennom utdanning, løna eller uløna arbeid, fritidsaktivitetar, organisasjonserfaring eller på annan måte.

Som del av kompetansereformen har kommunen plikt til å legge til rette for å vurdere og kartleggje realkompetansen til vaksne.