Vurdering og karakterar

Alle elevar har rett til å få jamleg vurdering undervegs og når det nærmar seg slutten av opplæringa i faget. Vurderinga undervegs skal bidra til å fremje elevane si læring og skal gi grunnlag for tilpassa opplæring. 

Elevane skal òg gjennomføre obligatoriske prøver som nasjonale prøver og kartleggingsprøver.

(Forskrift til opplæringslova kapitla 2 og 3)

I Ørstaskulen vert det arbeidd systematisk med å utvikle gode tilbakemeldingar som kan vere ei støtte for elevane si læring. 

Dette er undervegsvurdering. Alle elevar har krav på å få halvårsvurdering utan karakter. På ungdomstrinnet skal elevene i tillegg ha vurdering med karakter.

Formålet med sluttvurdering er å gi informasjon om nivået til eleven ved avslutninga av opplæringa i faget. Sluttvurdering vert berre gitt etter avslutta undervisning i faget, vanlegvis etter 10. trinn. 

Kontakt

Toril Romestrand Hjelle Rådgjevar
481 39 574
@ Toril Romestrand Hjelle

Nyhende