Særskilt norskopplæring

Elevar med eit anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring. Retten varer til elevane har tilstrekkelege ferdigheiter i norsk til å følgje den vanlege opplæringa på skulen. Om det er nødvendig, har dei òg rett til morsmålsopplæring, opplæring i fag på to språk eller begge delar.