Vatn års- og tilknytingsgebyr

For 2020 har Ørsta kommunestyre gjort vedtak om at gebyr for vatn vert slik:


.

  Abonnementsgebyr i kr. Forbruksgebyr kr. pr. m3
Hytte/fritidshus (også einingar) 874 14,30 (17,88 m/mva.)
Einingar/seksjonar 1305 14,30 (17,88 m/mva.)
Bustad 1514 14,30 (17,88 m/mva.)
Næringseigedom 2193 14,30 (17,88 m/mva.)

 

Grunnlaget for utrekninga av forbruk er bruttoareal på eigedomens bygg x 0,65 som gjev eit stipulert forbruk i m3 x m3 pris på vatn. For eigedomar med vassmålar betalar ein etter målt forbruk for vatn x pris pr m3 for vatn.

 

Målarleige

Leiga vert fastsett etter dimensjonen på målaren.
 
Målardimensjon Leigesats i kr.
1/2, 3/4 og 1 " 675 pr. år (843.75 inkl. mva)
1 1/4 og 1 1/2 " 882 pr. år (1102,5 inkl. mva)
2 " 1297 pr. år (1621,25 inkl mva)
3 og 4 " 1694 pr. år (2117,5 inkl mva)
6 " 3417 pr. år (4271,25 inkl mva)


Tilleggsgebyr

 
Tilleggsgebyr i tillegg til kostnader med å utføre arbeidet: 25 % av årsgebyret for eigedomen.
Gebyr ved for sein avlesing (frist 15.01) Kr. 800,- (1000 inkl.mva)
Avlesingsgebyr for vassmålar om kommunen må lese av: kr. 800,- (1000 inkl.mva)
 

 

Tilknytingsgebyr vatn

 
For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 17 666,-  (kr. 22 082 inkl. mva.)
 
For næringseigedom pr. eining kr. 28 708 (kr. 35 885 inkl. mva.)
 
Det skal reknast meirverdiavgift (25 %) i tillegg til satsane som er oppstilt ovanfor. Gebyr med mva. står i parantes under dei ulike punkta over.