Vatn års- og tilknytingsgebyr

For 2019 har Ørsta kommunestyre gjort vedtak om at gebyr for vatn vert slik:

 

 

Abonnementsgebyr i kr.

Forbruksgebyr kr. pr. m3

Hytte/fritidshus (også einingar)

840

13,75 (17,19 m/mva.)

Einingar/seksjonar

1255

13,75 (17,19 m/mva.)

Bustad

1456

13,75 (17,19 m/mva.)

Næringseigedom

2109

13,75 (17,19 m/mva.)


Grunnlaget for utrekninga av forbruk er bruttoareal på eigedomens bygg x 0,65 som gjev eit stipulert forbruk i m3 x m3 pris på vatn. For eigedomar med vassmålar betalar ein etter målt forbruk for vatn x pris pr m3 for vatn.
 

 

Målarleige

Leiga vert fastsett etter dimensjonen på målaren.
 
 
Målardimensjon Leigesats i kr.
1/2, 3/4 og 1 " 655 pr. år (819 inkl. mva.)
1 1/4 og 1 1/2 " 856  pr. år (1070 inkl. mva.)
2 " 1259 pr. år (1574,- inkl. mva.)
3 og 4 " 1645  pr. år (2056 inkl. mva.)
6 " 3317 pr. år (4146 inkl. mva.)
 
 


Tilleggsgebyr

 
Tilleggsgebyr i tillegg til kostnader med å utføre arbeidet: 25 % av årsgebyret for eigedomen.
Gebyr ved for sein avlesing (frist 15.01) Kr. 800,- (1000 inkl.mva)
Avlesingsgebyr for vassmålar om kommunen må lese av: kr. 800,- (1000 inkl.mva)
 

 

Tilknytingsgebyr vatn

 
For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 17.666,-  (kr. 22.082 inkl. mva.)
 
For næringseigedom pr. eining kr. 29.426 (kr. 36.782 inkl. mva.)
 
Det skal reknast meirverdiavgift (25 %) i tillegg til satsane som er oppstilt ovanfor. Gebyr med mva. står i parantes under dei ulike punkta over.