Renovasjon gebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr.

Renovasjon

VØR 

Kommunestyret har vedteke fylgjande satsar for 2022: 

1.1 Ordinær renovasjon
Artikkel Renovasjonstype Eks. mva Inkl. mva
1/20400 Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) 3095,20 3869,00
1/20402 Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) 5571,20 6964,00
1/20403 Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir) 2476,00 3095,00
1/20404 Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest ) 8047,20 10059,00
1/20406 Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard, pr. ab. (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/) 2785,60 3482,00
1/20407 Renov. samarbeid 240L/340L/660L, pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660 L rest) 2940,80 3676,00
1/20408 Renov. samarbeid storhushald ekstra, pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) 4178,40 5223,00
1/20409 Renovasjon nedgrave felles container 3095,20 3869,00
1/20422 Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining. 1548,00 1935,00
1/20410 Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) 3095,20 3869,00
1/20412 Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) 5571,20 6964,00
1/20413 Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) 2476,00 3095,00
1/20414 Renov. storhushald ekstra pluss (440 L papir, 340 L rest) 8047,20 10059,00
1/20416 Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss, pr. ab. (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest) 2785,60 3482,00
1/20417 Renov. samarbeid 240/340/660 L pluss, pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) 2940,80 3676,00
1/20421 Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss, pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) 4178,40 5223,00
1/20436 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall. 4167,20 5209,00
1/20437 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall. 7.658,00 9.572,50
1/20438 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall. 11.462,40 14.328,00
1/20439 Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall. 19.097,60 23.827,00
1/20420 Renov. Pr. hybel 1548,00 1935,00
1/20431 Fritidshus 50 % kategori 1. med levering fellespunkt 1548,00 1935,00
1/20432 Fritidshus 30 % kategori 2. med levering fellespunkt 928,80 1161,00
1/20433 Fritidshus 10 % kategori 3. med levering fellespunkt 309,60 387,00
1/20428 Renov. fritidsbustad med eigne behaldarar 2476,00 3095,00
1/20440 Ekstra nøkkel-/kort for nedgrave anlegg 254,40 318,00
1/20419 Henteavtale. 506,40 633,00
1/20430 Ekstra sekk til restavfall 80,00 100,00
1/20911 Sakshandsamingsgebyr ved fornya søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden, når faktura er utsendt. 636,80 796,00
1/20912 Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk. 180,00 225,00
1/20913 Etablering av nytt abonnement / restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av behaldarsett og sekkar. 944,00 1180,00
1/20914 Etablering av nytt abonnement / restart av abonnement.  Klargjering og merking for henting på VØR. 344,00 430,00
1/20915 Bytte av behaldarar ved endring i abonnement. Pr bytte. 344,00 430,00
1/20443 Ekstra tilkøyring etter avtale. For tøming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjon. 222,40 278,00
1/20444 Eigen behaldar for emballasjeplastsekkar pr. 120 L ( frå april 2022)  256,00 320,00
1.2 Kloakkslam
  Kloakkslam Eks mva Inkl mva
1/20460 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming.  1148,80 1436,00
1/20463 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming.  2297,60 2872,00
1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming 574,40 718,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 564,80 706,00
       
  Kloakkslam – tett tank  
1/20468 Tøming av tank inntil 6,0 m3.  2950,40 3688,00
1/20474 Tøming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn 1475,20 1844,00
1/20470 Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3 630,40 788,00
       
  Kommunale fellestankar  
1/20472 Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3 528,00 660,00
1/20484 Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3 264,00 330,00
       
  Tillegg til ordinær tømepris
1/20486 Tilkøyring ved naudtøming 2108,80 2636,00
1/20487 Tilkøyring ved ekstratøming 1461,60 1827,00
1/20488 Tøming med minislamsugar.  1461,60 1827,00
1/20492 Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. 1820,80 2276,00
1/20491 Tøming og levering til deponi på grunn av framandelement i tanken: Tømepris art.1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi. 14.834,40 18.543,00
1/20493 Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess. Etter rekning.

 

  • Tøming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta Kommunar.
  • Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.
  • Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.