KORONAINFORMASJON

Samleside om koronaviruset  |  Bestill time til koronatest 

Varsel! Vegen frå Selbervika til krysset ved Hovdevatnet er stengt inntil vidare grunna uvær.

Renovasjon gebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr.

Kommunestyret har vedteke fylgjande forskrift for 2020:

Renovasjon

VØR

Gebyr: Renovasjon

1.1 Ordinær renovasjon
    Eks. mva        Inkl. mva
1/20400 Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest) kr 2795,20 kr 3494,00
1/20402 Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest) kr 5031,20 kr 6289,00
1/20403 Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir) kr 2236,00 kr 2795,00
1/20404 Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest ) kr 7267,20 kr 9084,00
1/20406 Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. brukseining (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/) kr 2516,00 kr 3145,00
1/20407 Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 2656,00 kr 3320,00
1/20408 Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 3773,60 kr 4717,00
1/20409 Renovasjon nedgrave felles container kr 2795,20 kr 3494,00
1/20422 Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining kr 1397,60 kr 1747,00
1/20410 Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest) kr 2795,20 kr 3494,00
1/20412 Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest) kr 5031,20 kr 6289,00
1/20413 Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest) kr 2236,00 kr 2795,00
1/20414 Renov. storhushald ekstra pluss pr. brukseining  (440 L papir, 340 L rest) kr 7267,20 kr 9084,00

1/20416

 

Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest) kr 2516,00 kr 3145,00
1/20417 Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. brukseining (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest) kr 2656,00 kr 3320,00
1/20419 Henteavtale kr   452,00 kr   565,00
1/20420 Renov. Hyblar. kr 1397,60 kr 1747,00
1/20421 Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. brukseining (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest) kr 3773,60 kr 4717,00
1/20425 Ekstra sekk til restavfall kr  70,40 kr  88,00
1/20426 Fritidshus 50% høg standard med levering fellespunkt kr 1397,60 kr 1747,00
1/20427 Fritidshus 30% middels standard med levering fellespunkt kr 838,40 kr 1048,00
1/20429 Fritidshus 10% minimum standard med levering kr 280,00 kr 350,00
1/20428 Renov. fritidsbustad med eigen 140L behaldar for papir og 140L behaldar for restavfall 140L behaldar for glas kr 2236,00 kr 2795,00
1/20xxx Brikker for nedgrave anlegg utover 1 stk pr bueining kr 240,00 kr 300,00
1.2 Kloakkslam

Kloakkslam 

1/20460 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming. kr 1184,00 kr 1480,00
1/20463 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming. kr  2368,00 kr  2960,00
1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming kr   592,00 kr   740,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 kr   564,80 kr   706,00

 

Kloakkslam - tett tank

1/20468 Tøming av tank inntil 6,0 m3. kr 3211,20 kr 4014,00
1/20470 Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3 kr  630,40 kr  788,00

 

Kommunale fellestankar

1/20472 Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3 kr  544,00 kr  680,00
1/20484 Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3 kr   272,00

kr   340,00

 

Tillegg til ordinær tømmepris

1/20486 Tilkøyring ved naudtøming kr 2108,80 kr 2636,00
1/20487 Tilkøyring ved ekstratøming kr 1461,60 kr 1827,00
1/20488 Tøming med minislamsugar. kr 1461,60 kr 1827,00
1/20474 Oppdrag etter timepris. Pris pr. time. kr 1250,40 kr 1563,00
 

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.
Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år.
Slamavskiljar knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.
Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.

.