Avlaup gebyr

For 2020 har Ørsta kommunestyre gjort vedtak om at gebyr for avlaup vert slik:

.
Privatabonnentar Abonnementsgebyr i kr. Forbruksgebyr kr. pr. m3
Hytte/fritidshus (også einingar) 706 14,90 (18.63 m/mva.)
Einingar/seksjonar 1067 14,90 (18.63 m/mva.)
Bustad 1241 14,90 (18.63 m/mva.)
Næringseigedom 1774 14,90 (18.63 m/mva.)
     
 
Grunnlaget for utrekninga av forbruk er bruttoareal på eigedomens bygg x 0,65 som gjev eit stipulert forbruk i m3 x m3 pris på avlaup. For eigedomar med vassmålar betalar ein etter målt forbruk for avlaup x pris pr m3 for avlaup.
 


Målarleige

Leiga vert fastsett etter dimensjonen på målaren.
 
Målardimensjon Leigesats i kr.
1/2, 3/4 og 1 " 675 pr. år (843.75 inkl. mva)
1 1/4 og 1 1/2 " 882 pr. år (1102,5 inkl. mva)
2 " 1297 pr. år (1621,25 inkl mva)
3 og 4 " 1694 pr. år (2117,5 inkl mva)
6 " 3417 pr. år (4271,25 inkl mva)

 


Tilleggsgebyr

Tilleggsgebyr i tillegg til kostnader med å utføre arbeidet: 25 % av årsgebyret for eigedomen.
Gebyr ved for sein avlesing (frist 15.01) Kr. 800,- (1000 inkl.mva).
Avlesingsgebyr for vassmålar om kommunen må lese av: kr. 800,- (1000 inkl.mva)

 


Tilknytingsgebyr avlaup

For hytte/fritidshus, einingar/seksjonar og bustad kr. 25 650,- (kr. 32 062,50,- inkl. mva.)
 
For næringseigedom pr. eining kr. 45 962,- (kr. 57 452,50 inkl. mva.)
 
 
Det skal reknast meirverdiavgift (25 %) i tillegg til satsane som er oppstilt ovanfor. Gebyr med mva. står i parantes under dei ulike punkta over.