Barnehagesatsar

Endring i dei kommunale barnehagesatsane vert å fastsetje av kommunestyret ein gong i året. Betalingssatsane vert fastsette i samband med budsjetthandsaminga, og endringar gjeld til vanleg frå 01.01. i budsjettåret. Dei private barnehagane følgjer same satsane som kommunen.

Barnehageplass


Foreldre skal ikkje betale meir enn maksprisen for ein barnehageplass. Maksprisen gjeld for alle barnehagar, uavhengig av om dei er offentlege eller private.  Prisen for ein 100% barnehageplass i 2019 er foreslått i framlegg til statsbudsjett til kr 2 990 per månad frå 01.01.19 til 31.07.19, og 3 040 per månad frå 01.08.19. 

 

Heiltids og deltidsplassar

Barnehagesatsar 100% 80% 70% 60% 50%
2018 2910 2610 2500 2190 1970
2019 2 990 / 3 040* 2800 2700 2400 2000

 

*Nasjonal makspris blir vedteke av Stortinget i desember 2018.

Barnehagane kan krevje betaling for kost (matpengar) i tillegg til maksprisen.
Satsen for matpengar vert foreslått auka med 2,8% til kr 380,- (frå kr 370,-) for 100% plass.

Frå 1.august 2016 har alle tre-, fire- og femåringar som bur i hushaldningar med lav inntekt rett til å få 20 timar gratis opphald pr. veke. Frå 1.august 2018 gjeld gratis kjernetid for hushaldningar som har ei samla inntekt som er lågare enn 533 500 kroner pr. år. 


I samband med statsbudsjettet er det no gjort framlegg om å inkludere toåringane i ordninga frå 01.08.19. Inntektsgrensa vert frå same dato foreslått auka til kr 548 500.

 
 

Moderasjonsordning

Det er vedtatt ulike moderasjonsordningar for foreldrebetaling. Meir info om dette finn du her:

Moderasjonsordning

Utdanningsdirektoratet

Fann du det du lette etter?