AKTUELT NO:

Høyring på lokale retningsliner om tilskot til Utvalde kulturlandskap Hjørudfjord og Norangsdalen

Gunnar Wangen  
Føremålet med tilskot til tiltak i Utvalde kulturlandskap er å bidra til å sikre verdiar knytt til landskaps, biologisk mangfald , kulturminner og kulturmiljø, inklusiv å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Hjørundfjorden og Norangsdalen fekk status som Utvalde kulturlandskapet i jordbruket i 2018.

Høyringsfristen vert sett til 10. februar 2022.

Innspel til høyringa sendast til postmottak@orsta.kommune.no

For spørsmål eller meir informasjon, ta kontakt med sakshandsamar Jan Endre Nesdal på tlf. 902 55 815. 

Høyringsdokument: Framlegg på nye retningsliner UKL området - høyring

Høyringsdokument: Følgebrev om høyring UKL

  

  

Følg oss