Nesten 2 millionar til inkludering av barn og unge

Prosjektgruppa: f.v. består Rune Strømmen, Stine Therese Vatne Riise, Hans Robert Bondhus, Rebecca Riise Bjerknes og Preben Trellevik. Ørsta kommune

Ørsta kommune har fått tilskot på 1,793 millionar kroner frå Barne-, ungdoms- og - familiedirektoratet.

Alle med – Ørsta

Tilskotet kjem frå stønadsordninga «Tilskot til inkludering av barn og unge». Prosjektgruppa i Ørsta, som består av; Stine Riise og Rune Strømmen frå Småjobbsentralen, Hans Robert Bondhus tenesteleiar Kaihuset og kulturskulen, Preben Trellevik frå flyktningkontoret og Rebecca Riise Bjerknes daglig leiar for Ørstahallen og frivilligsentralen, har kalla prosjektet for «Alle med – Ørsta».

Rebecca Riise Bjerknes fortel at Ørsta kommune søkte på midlar til:

  • Open møteplass i Ørstahallen
  • BUA, ei utviding og betre eigna løysing for utlånssentralen
  • Feriemoro
  • Lokal fritidskasse, ei heilt ny ordning

«Midlane kan delast jamt ut over åra og kjem heilt klart godt med og vi meiner samla sett vert prosjektet godt dekkande for god inkludering i Ørsta,» leggjer Rebecca til.
 

Bufdir sitt vedtak

Bufdir sitt vedtak lyder følgjande:

Vi har innvilget tilskudd til prosjektet "Alle med - Ørsta". Vi har innvilget følgende beløp:

I 2023: 820 000
I 2024: 534 000
I 2025: 439 000

Deres søknad er tildelt 100 000 kroner av de øremerkede midlene til utstyrssentraler for 2023. Disse midlene skal kun benyttes til aktivitetstype § 4-3 Utstyrssentral og kan ikke omdisponeres til andre aktivitetstyper. Øremerkingen gjelder for tilskuddsåret 2023, og dere kan derfor ikke forvente å motta tilskudd av denne størrelsen ved en eventuell fremtidig søknad. Eventuelle tilsagn om tilskudd for 2024 og 2025 gis med forbehold om Stortingets bevilgning.

Følg oss