Kan du tenke deg å verte meddommar?

Klikk for stort bilete

Ørsta kommune skal våren 2020 velje meddommarar til lagmannsretten, tingretten og jordskifteretten for perioden 2021 –2024. Kommunen skal i tillegg foreslå skjønsmedlemar for val i fylkestinget.

Meld di interesse


Meddommarar

Meddommarar eller lagrettemedlemar er vanlege innbyggjarar som er med på å ta avgjersler i rettssaker. Som meddommar kan du rekne med å verte innkalla ein til tre gongar i året. Dei fleste rettssaker varer frå ein til tre dagar, men enkelte saker kan vare lenger.

Vervet som meddommar er ei samfunnsplikt, og vanlegvis får du fri frå jobb for å utføre vervet. Om du taper arbeidsforteneste vert det gitt erstatning for det.


Skjønsmedlem

Skjønsmedlem er ei type sakkunnige meddommarar, som deltek både i tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten i rettslege skjøn og overskjøn. Det er ønskeleg at skjønsmedlem har kompetanse knytt til: 
-    Ulike sider av verdifastsetting, bruk og drift av fast eigedom
-    Plan- og reguleringsprosessar
-    Bygg- og anleggsverksemd
-    Økonomi, revisjon og rekneskap

Meir informasjon om verva som meddommar og skjønsmedlem finn du her.


Kven kan verte meddommar?

Utvala skal ha ei allsidig samansetning, slik at det best mogleg representerer alle delar av befolkninga. 

Domstollova stiller visse krav til kven som kan veljast til meddommar. Blant anna må du vere over 21 år og under 70 ved valperioden sin start, du må ha stemmerett og stå innført i folkeregisteret i Ørsta kommune.

Dei som skal veljast skal også vere alminneleg heiderlege samfunnsborgarar som er godt skikka til vervet (ikkje straffedømt). Lova sine generelle krav er at ein meddommar skal ha tilstrekkelege norskkunnskapar og vere personleg eigna til oppgåva. 

Meir informasjon finn du på domstolane si heimeside


Kven kan verte skjønsmedlem?

For skjønsmedlem gjeld same reglane som for meddommarar, med unnatak av at det ikkje er noko øvre avldersgrense.
 

Meld di interesse

Dersom du ønskjer å vere meddommar eller skjønnsmedlem i Ørsta kommune for perioden 2021 – 2024, kan du melde di interesse her.

Frist for å melde seg for val er 31. mars 2020
 

Kontakt

Ingeborg Myklebust Bjørneset Politisk sekretær
90857242
@ Ingeborg Myklebust Bjørneset
Eldar Øye Assisterande kommunedirektør
70049732
@ Eldar Øye

Følg oss

Siste nyhende