Renovasjon gebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr.

Renovasjon

Kommunestyret vedtok 14.12.2017, sak 17/2182, fylgjande forskrift for 2018:


1.1 Ordinær renovasjon


   

Eks. mva

Inkl. mva

A

Renovasjon standard (140L rest/140L papir)

kr 1.864,00

kr 2330,00

B

Renovasjon storhushald (240 L rest / 240 L papir)

kr 3355,20

kr 4194,00

C

Renovasjon m/kompostavtale (140 L rest/140 L papir)

kr 1491,20

kr 1864,00

D

Renovasjon storhushald ekstra (340 L rest / 340 L papir)

kr 4844,80

kr 6056,00

E

Renovasjon samarbeid inntil 2 abonnentar standard pr. abb (140 L rest/140 L papir)

Kr 1620,00

Kr 2025,00

F

Renovasjon samarbeid 240L/340L/660L pr. abb.

kr 1771,20

Kr 2214.00

G

Renovasjon samarbeid storhush ekstra p rabb. (340 L rest /340 L papir)

kr 2515,20

kr 3144,00

H

Renovasjon standard pluss (140 L rest / 240 L papir)

kr 1864,00

kr 2330,00

I

Renovasjon storhushald pluss. (240L rest. 340 L papir)

kr 3355,20

kr 4194,00

J

Renovasjon kompostering pluss (140 L rest/240 L papir

kr 1491,20

kr 1864,00

K

Renovasjon storhushald ekstra plusspr abb (340 L rest / 440 L papir)

kr 4844,80

kr 6056,00

L

Renovasjon samarbeid inntil 2 abonnentar standard pluss pr abb (140 L rest/ 240 L papir)

kr 1676,80

kr 2096,00

M

Renovasjon samarbeid 240/340/660L pluss pr abb

kr 1771,20

kr 2214,00

N

Renovasjon samarbeid storhush ekstra pluss pr abb

kr 2515,20

kr 3144,00

O

Renovasjon nedgravd felleskontainer

kr 1864,00

kr 2330,00

P

Henteavtale kvar 14 dag

kr 275,20

kr 344,00

Q

Renovasjon hyblar

kr 932,80

kr 1166,001.2


Kloakkslam - heilårsbustad

a)

Gebyr for tøming av slamavskijar inntil 4,5 m3

kr 1283,20

kr 1604,00

b)

Gebyr for årleg tøming av slamavskiljar inntil 4,5 m3

kr 2566,40

kr 3208,00


Kloakkslam - fritidsbustad

c)

Gebyr for tøming av slamavskijar inntil 4,5 m3

kr 641,60

kr 802,00

d)

Gebyr for årleg tøming av slamavskiljar inntil 4,5 m3

kr 2566,40

kr 3208,00


Kloakkslam - tett tank

e)

Gebyr for tøming av tett tank inntil 6,0 m3

kr 3411,20

kr 4264,00

f)

Gebyr pr m3 for tett tank over 6,0 m3

kr 2566,40

kr 3208,00


Tillegg til ordinær tømmepris

g)

Ekstratøming innafor rute

kr 456,00

kr 570

h)

Tilkøyring ved naudtøming innan 24 timar

kr 2108,80

kr 2636,00

i)

Tilkøyring ved ekstratøming

kr 1461,60

kr 1827,00

j)

Tøming med spesialutstyr – std. Slangelengde

kr 1461,60

kr 1827,00

k)

Tøming med spesialutstyr utover std. Slangelengde pr. time

kr 1449,60

kr 1812

l)

Gebyr pr. m3 for tank over 4,5 m3

kr 564,80

kr 706,00

m)

Gebyr pr. m3 for felles kommunale tankar over 4,5 m3

kr 544,00

kr 680,00

 
 
Slammet skal tømast kvart år for dei med tette tankar, annakvart år for slamavskiljar knytt til heilårsbustad og kvart fjerde år for slamavskiljar knytt til fritidsbustad. Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.
 
2. Vedtaket i punkt 1, er gjort under føresetnad av at gebyrsatsane vert vedtekne likt i begge kommunestyra.
Vedteke av Ørsta kommunestyre 14.12.2017, sak 2017/2182.
Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 16.01.2018
Fann du det du lette etter?