Renovasjon gebyr

Ørsta kommune har felles renovasjonsordning med Volda. Kommunene har med heimel i forureiningslova av 21. juni 1996, nr. 6 om vern mot forureining og avfall slike satsar for avfallsgebyr.

Kommunestyret har vedteke fylgjande forskrift for 2019:

Renovasjon​​​​​​​
 

Gebyr: Renovasjon

1.1 Ordinær renovasjon

 

Artikkel mva Renovasjon Eks mva Inkl mva

1/20400

Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest)

kr 2513,60

kr 3142,00

1/20402

Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest)

kr 4524,80

kr 5656,00

1/20403

Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)

kr 2011,20

kr 2514,00

1/20404

Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest )

kr 6532,80

kr 8166,00

1/20406

Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. ab. (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/)

kr 2262,40

kr 2828,00

1/20407

Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)

kr 2388,80

kr 2986,00

1/20408

Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)

kr 3393,60

kr 4242,00

1/20409

Renovasjon nedgravd felles container

kr 2513,60

kr 3142,00

1/20410

Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir,140 L rest)

kr 2513,60

kr 3142,00

1/20412

Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest)

kr 4524,80

kr 5656,00

1/20413

Renov. kompostering pluss (240 L papir,140 L rest)

kr 2011,20

kr 2514,00

1/20414

Renov. storhushald ekstra pluss pr. ab. (440 L papir, 340 L rest)

kr 6532,80

kr 8166,00

1/20416

Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. ab. (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)

kr 2262,40

kr 2828,00

1/20417

Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)

kr 2388,80

kr 2986,00

1/20419

Henteavtale kvar 14 dag

kr 374,40 kr 468,00

1/20420

Renov. Hyblar. kr 1257,60 kr 1572,00
1/20421

Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. ab. . (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)

kr 3393,60 kr 4242,00
1/20425

Ekstra sekk til restavfall

kr 70,40 kr 88,00
1/20426

Renov. fritidsbustad med eigen 140 L behaldar restavfall

kr 1508,80 kr 1886,00
1/20427

Renov. fritidsbustad fellespunkt

kr 1131,20 kr 1414,00
1/20428

Renov. fritidsbustad med eigen 140L behaldar for papir og 140L behaldar for restavfall

kr 2011,20 kr 2514,00

 

Frå 2019 vert det innsamling av våtorganisk / matavfall avfall frå eigen behaldar kvar fjortande dag. Med våtorganisk/ matavfall meinast matrestar, kaffifilter og grut, teposar, skrell, bleier, tørkepapir / serviettar som er våt eller med matrestar, småbein, skalldyrrestar, egge og nøtteskal.

Alle heile gebyreiningar får i tillegg henting av papir/papp/ plastemballasje kvar fjerde veke, restavfall kvar fjerde veke, glas og metallemballasje frå eigen behaldar kvar trettande veke og raud boks for farleg avfall to gangar pr. år.

1.2 Kloakkslam

Kloakkslam 

    Eks. mva Inkl mva.

1/20460

Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming.

Kr 1184,00

Kr 1480,00

1/20463

Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming.

kr 2368,00

kr 2960,00

1/20464 Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming kr 592,00 kr 740,00
1/20469 Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3 kr 564,80 kr 706,00

 

Kloakkslam - tett tank

1/20468

Tøming av tank inntil 6,0 m3.

kr 3211,20

kr 4014,00

1/20470

Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3

Kr 630,40

Kr 788,00

 

Kommunale fellestankar

1/20472

Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3

kr 544,00

kr 680,00

1/20484

Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3

kr 272,00

kr 340,00

 

Tillegg til ordinær tømmepris

1/20486

Tilkøyring ved naudtøming

kr 2108,80

kr 2636,00

1/20487

Tilkøyring ved ekstratøming

kr 1461,60

kr 1827,00

1/20488

Tøming med minislamsugar.

kr 1461,60

kr 1827,00

1/20474

Oppdrag etter timepris. Pris pr. time.

kr 1250,40

kr 1563,00

 
Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år. Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år. Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.