Tilskot til fjerning av piggtråd i UKL-området

Unsplash Prosjekt: Målsettinga er å fjerne gamal og/eller ståande piggtråd i UKL-området i Hjørundfjord og Norangsdalen.

Frå 2010 har det vore forbod mot bruk av piggtråd i nye gjerde, og når material i gamle gjerde vert bytt ut. Forbodet er heimla i dyrevelferdslova § 15, som slår fast at det ikkje skal brukast piggtråd for å regulere dyr sin ferdsle. I same paragraf går det fram at det er grunneigar sitt ansvar å sjå til at gamle gjerde og piggtråd vert halde ved like. Der gjerdet kan føre til skade på dyr og menneske, er det også grunneigar sitt ansvar at gjerdet vert fjerna på forsvarleg måte.

No har forbodet mot piggtråd virket i over ti år, men mange stedar er det framleis gamle gjerderestar og piggtråd som ikkje har nokon nytte lenger. Likevel står /ligg piggtråden der, og er dødsfeller for dyr.

Føremålet med Utvalde kulturlandskap er å medverke til å sikre verdiar knytt til biologisk mangfald, landskap, kulturminne og kulturmiljø, og å sikre langsiktig skjøtsel og drift. Satsinga på Utvalde kulturlandskap i jordbruket er ei oppfølging av nasjonale mål om å ta vare på kulturlandskapet, i denne saka fjerning av piggtråd.

Ørsta kommune ønskjer no å gjennomført eit forsøksprosjekt i UKL-området Hjørundfjord og Norangsdalen. Det er i første omgang øyremerka kr 226 170 av UKL ramma til innsamling av piggtråd. Søknader om tilskot til fjerning av piggtråd blir handsama etter kvart som søknadane kjem inn, og ordninga varer så lenge det er tilskot til rådigheit.

Søknaden skal leverast via www.altinn.no, gjennom ordninga Utvalde kulturlandskap i Hjørundfjord og Norangsdal. I søknaden skal ein kartfester trasén med piggtråd som skal fjernast, med anslått meter piggtråd. I tilfeller der fjerning av piggtråd kan vere ekstra krevjande kan ein søkje om tilskot etter anslått tidsforbruk.

Tilskot blir utrekna ut frå kor mange meter med piggtråd som vert fjerna. For å få utbetalt tilskot, skal søkjar legge fram kvittering for leveranse av piggtråd til eit godkjent mottak.  
 

Tilskot

Ståande/liggande piggtråd: 
Kr. 15 per meter piggtråd. Alternativ kr 350 kr/timen.

Uavhengig av arbeidsforbruk, terreng, tilgjengelegheit og piggtråd i ulike høgder.​
Ved levering er det også viktig at ikkje gras og anna avfall er vikla saman med piggtråden.

For å få utbetalt tilskot ved fjerning av piggtråd skal følgjande dokumentasjon leggast ved rapporteringa:

  • Kart som viser kvar piggtråden er fjerna
  • Ved timebetaling skal tiltaket dokumenterast med timeliste for utført arbeid.
  • Krav til fotodokumentasjon før, under og etter at tiltaket blir gjennomført.
  • Kvittering for leveranse av piggtråd til godkjend mottak
     

Korleis søkjer du?

Alle søknader skal skje elektronisk via Lanbruksdirektoratet sine sider.
 

Søknadsfrist

Søknadane vert handsama etter kvart som søknadane kjem inn.