Plantedyrking

I Ørsta har vi eit jordbruksareal i drift på 35.000 daa. I all hovudsak vert areala bruk til produksjon av grovfôr og som beite for husdyra. Av det totale landarealet i kommunen utgjer den dyrka jorda 3 % og beita 2 %.

Av jordbruksareala i kommunen vert om lag 8 % drive økologisk.

Dersom det på grunn av klimatiske forhold vert svikt i plante- eller honningproduksjon, kan jord- og hagebruksføretak, og honningprodusentar - med økonomiske tap jmf. forskrift få erstatning.

Skaden skal vere forårsaka av klimatiske forhold, og det skal ikkje vere mogleg å teikne privat forsikring for den type skade. Ein skal og drive fagleg forsvarleg og førebygge og avgrense skadar.

Det er fire ordningar som er omfatta av forskrifta:
• erstatning ved avlingssvikt
• tilskot etter vinterskader på eng
• erstatning ved svikt i honningproduksjon
• erstatning ved tap av bikuber

Sist endra 25.11.2016
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Børild Skåra Rådgjevar jordbruk
906 99 240
@ Børild Skåra

Nyhende