Brannøving: Anders hovden-gata

Måndag 23. september, mellom 18.00 – 20.00, vil Ørsta brann og redning ha ei større kjemikalieøving i Anders hovden-gata/ krysset til Ørsta ungdomsskule.

Det vil bli sirener og blålys. Les meir

Landbruk

Ansvaret for den kommunale landbruksforvaltninga ligg til Landbrukskontoret. Kontoret er organisatorisk lagt til seksjonen Kultur og næring. Landbrukskontoret er førstelinekontakt mot bønder, skogeigarar, grunneigarar og næringsdrivande. Kontoret skal bidra til å gjennomføre den til ei kvar tid gjeldande mat- og landbrukspolitikken som Stortinget vedtek. Kontoret er felles for Ørsta og Volda.

Landbrukskontoret skal hjelpe til med å utvikle eit bærekraftig og miljømessig godt drive landbruk. I tillegg til sysselsetting og inntekter i landbruket skal vi og ta i vare interesser i høve ålmenta. Gjennom rettleiing, planlegging og sakshandsaming innan jord- og skogbruk er det ei måsetjing at forbrukarane vert sikra trygge matvarer av god kvalitet, produsert på ein forsvarleg måte.

I det daglege er målgruppa bønder, skogbrukarar, grunneigarer, andre næringsdrivande og nyetablerarar. I Ørsta er det om lag 190 aktive jordbruksføretak. Jordbruket i Ørsta er grovfôrbasert og hovudproduksjonane er mjølkeproduksjon og kjøtproduksjon på storfe, svin og sau. Matproduksjonen er stor og årleg produserer næringa i Ørsta om lag 10 millionar liter mjølk og 700 tonn kjøt. Vi har og ei aktiv pelsdyrnæring. Landbrukskontoret formidlar årleg om lag 44 mill. kr. gjennom ulike tilskotsordningar til landbruksnæringa i Ørsta, og kontoret yter hjelp til utvikling både innanfor primærproduksjonane og i tilleggsnæringar.

Publisert av Sverre Osdal. Sist endra 27.01.2017
Fann du det du lette etter?

Kontakt

Liv Bente Viddal Seksjonsleiar kultur og landbruk
907 04 008
@ Liv Bente Viddal
Børild Skåra Rådgjevar jordbruk
906 99 240
@ Børild Skåra
Peder Magnussen Fagansvarleg skogbruk
452 82 680
@ Peder Magnussen
Åshild Steinnes Førstesekretær
907 04 501
@ Åshild Steinnes
Dorota Wozna Konsulent landbruk
907 23 453
@ Dorota Wozna

Nyhende