AKTUELT NO:

Spelemidlar til idrettsanlegg

Søknader om tilskot frå spelemidlane må vere komne til Ørsta kommune innan 20. oktober 2022

Tilskot frå spelemidlane kan ytast til vanlege idrettsanlegg, rehabilitering, anlegg for nærmiljø eller friluftsliv.

Kommunal søknadsfrist er innan 20. oktober 2022, og sendast inn via elektronisk søknadsskjema på www.anleggsregisteret.no som går til Ørsta kommune. Søknader som kjem inn etter fristen har ikkje krav på vidare handsaming. For detaljert oversikt over krav til søknad, sjå «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2022» på www.idrettsanlegg.no  

Til no godkjende søknader og kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet er avgjerande for prioriteringa. Tidlegare fremja søknadar må fornyast for å telje med vidare.

Søkjar kan ta kontakt med kommunal sakshandsamar ved behov for rettleiing av søknad.

Følg oss