AKTUELT NO:

Oppstart: Forhandlingar om utbyggingsavtale — Alti Ørsta

I samsvar med plan- og bygningslova av 27.08.2008 nr. 71, & 17-4 første ledd vert det varsla at Ørsta kommune startar opp forhandlingar med grunneigar/utbyggaren Alti Ørsta AS om utbyggingsavtale for området ved Alti Ørsta.

Området for utbyggingsavtalen er avgrensa av område for detaljreguleringsplan for Alti Ørsta. Denne
planen er under arbeid og er ikkje endeleg vedteken.

Følg oss