Oppstart: Detaljregulering for Gudehovet på Ose

 

Varsel om oppstart på Detaljregulering for Gudehovet på Ose med Planid 2023001. Saksnummer 23/744. Frist for innspel er 20. april 2023.

Vedtak

Ørsta kommunestyre gjorde 18.12.2020 fylgjande vedtak.

«…Ørsta kommunestyre syner til funn av eit mogleg Gudehov innanfor detaljreguleringsplan for område B9 på Ose. Kommunestyret meiner det er knytt store samfunnsinteresser til funna, og at det er viktig å sikre desse med tilstrekkelege rammer…»

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Detaljregulering for Gudehovet på Ose, på Gnr.47 / Bnr. 105/167/238/296/198/208/313/ og 48/54 i Ørsta kommune.
 

Planområdet

Kart over området. Kart: Kommunekart

Kommunekart Planomriss

Planområdet og føremål med reguleringa

Planområde 1 er om lag 6,8 daa, og føremålet med reguleringa er å detaljregulere for å sikre areal og fastsette rammer for framtidig kulturformidling, parkering og tilkomst knytt til gudehovet på Ose. Aktuelle reguleringsføremål er samferdsle-anlegg og teknisk infrastruktur, bebyggelse og anlegg og grøntstruktur.

Eit delføremål i planendringa er å etablere ei permanent løysing for tilkomst til eigedomane 477/101, 47/114 og 47/71. Vi varslar difor og eit planområde 2. Avhengig av val av vidare prosess vil dette området enten gå inn som ein av den nye planen (Planid 2023001) eller som ei mindre endring av B9 Ose (Planid. 2018002).
 

Forholdet til eksisterande planar

Planområdet er tidlegare regulert i planane 2012010-E39 Ose – Osborg og 2018002 Detaljreguleringsplan for B9 Ose. Hovudføremåla i eksisterande regulering er Annan veggrunn-grøntareal, friområde og samferdsleanlegg.

Planområdet vert grensande mot Detaljreguleringsplan for B9 Ose (Planid 2018002), E39 Hovden-Osborg (Planid. 2012010) og er innanfor Kommunedelplan Ørsta sentrum og Hovdebygda (Planid 2012007). Planarbeidet vil også kunne omfatte mindre endringar i tilgrensande planar.

Plangrensa finn du her på kommunens kartteneste.
 

Viktige tema i planarbeidet

Viktige tema for planarbeidet er kulturminne, veg og trafikale tilhøve, støy, landskap og topologi.


Planprogrammet og konsekvensutgreiing

Det visast til plan- og bygningslova og forskrift om konsekvensutgreiing. I samsvar med plan- og bygningslova § 4-2 og forskrifta §§ 6, 7, 8 og 10 vurderer Ørsta kommune at det ikkje vil vere krav om planprogram og konsekvensutgreiing.
 

Om oppstartsvarsel

Oppstart vert også annonsert i avisa Møre-nytt. Naboar og rørte partar vert varsla direkte.
 

Vidare saksgang og medverknad

Det er høve til å komme med innspel/merknader til varsel om planoppstart. Desse skal i denne fasa handsamast av kommunen sin sakshandsamar. Alle innkomne merknader vil bli vurdert i det vidare planarbeidet.

Når det er utarbeidd forslag til reguleringsplan med plankart og føresegner, vil reguleringsplanen bli lagt ut til offentleg ettersyn. Det vil då igjen vere høve til å komme med innspel og merknader til det konkrete planforslaget.
 

Frist for innsending av merknader og kontaktinfo

Eventuelle innspel til planarbeidet kan sendast på e-post til postmottak@orsta.kommune.no eller til postadresse:
Ørsta Kommune
Dalevegen 6
6153 Ørsta

Eventuelle spørsmål kan rettast til sakshandsamar på telefon 48 06 11 18 eller helge.kvalheim@orsta.kommune.no.

Frist for innspel: 20.04.2023

Følg oss