AKTUELT NO:

Alt om korona  |  Bestill koronatest  |  Koronavaksinering  |  Influensavaksinering​​​​​​​

Detaljplan Masseuttak Berge, Ørsta kommune – varsel om oppstart av planarbeid

Det er varsla om igangsetjing av privat detaljregulering for del av eigedomen gnr./bnr. 108/1,5 m. fl. i ved Berget i Ørsta kommune. Sætre maskin AS er forslagsstillar og OSE AS er plankonsulent for planarbeidet.

Lokalisering

Planområdet ligg vest for Vartdal, inntil E39 ved Berget i Ørsta kommune.
 

Mål med planarbeidet

Målsetjing med planen er å leggje til rette for:

  • Vidareføring av einebustad
  • Masseuttak
  • Deponering av reine massar
  • Ny felles avkøyrsel for bustad og masseuttak
  • Sanering av eksisterande avkøyrsel til bustad
  • Interne vegar, areal lager og verkstad, nødvendige funksjonar til masseuttaket
  • Kai for utskiping av massar med intern vegar
     

Sjå alle dokument i saka

 
Området der masseuttaket er planlagt Faksimile frå oversiktskart   

Følg oss