Varsel om oppstart: Detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde

2018-03-05_1518.jpg - Klikk for stort bilete

Ørsta kommune varslar med dette oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Melsgjerdet industriområde. Det er aktuelt å handsame endringane som ei mindre endring jf. pbl §12-14.

Hovudføremålet med planarbeidet er å endre lineføring på intern tilkomstveg i feltet (jf. raud pil i kartutsnittet). Tilgrensande føremål vil verte tilpassa og optimalisert i høve den justerte veglina m.v. Hovudtrekka i reguleringsplanen vert ikkje endra. Endringa vil i heilskap ligge innanfor grensene for gjeldande reguleringsplan, samt den allereie bygde Melsbrua og kryssområde med fv. 655. Heile planen vil også verte oppdatert til dagens gjeldande framstillingsstandard.

Eksisterande reguleringsplan er frå 1998 og i analogt format. Det vart utarbeidd ein utbyggingsplan (bebyggelsesplan) i etterkant av reguleringsplanen, også i 1998. Plangrunnlaget ser ut slik kartutsnittet nedanfor syner, når reguleringsplan og utbyggingsplan vert samkopiert. Grøne piler syner om lag slik Melsbrua, kryssområde og første del av tilkomstvegen er bygt.

Vidare planprosess

Planprosessen.jpg - Klikk for stort bilete

Planarbeidet vert med dette forvarsla som ei ordinær reguleringsendring, jf figuren til høgre. Kommunen vurderer likevel at endringane i dette planarbeidet ligg innanfor rammene av ei «mindre endring», jf. plan- og bygningslova § 12-14. Dersom det ikkje kjem vesentlege merknader til varselet, vil det verte vurdert å fullføre handsaminga som «mindre endring» gjennom handsaming i Samfunnsutvalet i samsvar med gjeldande deleringsreglement. Dette inneber at det i så fall ikkje vil verte gjennomført offentleg ettersyn og handsaming i formannskapet eller kommunestyret.

Innspel til varsel om oppstart

Innspel til planarbeidet skal vere skriftlege og sendast til Ørsta kommune, Dalevegen 6, 6153 Ørsta, som e-post til postmottak@orsta.kommune.no, eller sendast direkte frå kartportalen innan 14.04.2018.
Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettast til Gunnar Wangen på tlf. 90 64 66 45 eller 700 49700.
 
Du kan følgje planprosessen og finne aktuelle dokument i kommunen sitt planinnsyn på www.ørstakart.no, eller ved å følgje denne lenka.
Sist endra 05.03.2018
Fann du det du leita etter?
Login for redigering