Kunngjeringar
Publisert 16.05.2018
Klubben 2 skisse

AG Plan- og arkitektur AS har, på vegne av KA Aurstad AS, varsla oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan og offentleg ettersyn av planprogram for Klubben 2

Publisert 08.05.2018
breiband.jpg

Det er framleis område i Ørsta kommune som har dårleg breibandstilbod og ein ynskjer difor å
identifisere desse områda for deretter å vurdere om ein skal søkje etter breibandtilskot. For å kunne
søkje er eitt av krava i søknaden at planen for utbygging skal vere til høyring. Ein anna føresetnad er
at det skal gis moglegheit for alle interesserte partar å gi innspel til kommunen som kan vere
vesentleg for søknaden.
Publisert 20.04.2018
Utviklingsplan sentrum _ Havtor Hovden plass

Områdeplanen for Ørsta sentrum ("sentrumsplanen") er lagt ut til offentleg ettersyn.

Publisert 13.04.2018
Skjermbilete frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal (13.04.2018)

Aqua Gen Profunda AS søkjer om endring av løyve etter forureiningslova til landbasert oppdrettsaktivitet på Barstavika. Det blir no søkt om å få auke bruken av fôr frå 100 til 300 tonn per år. - Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering