Kunngjeringar
Publisert 15.10.2018
Sætre fjordutsikt 1

AG Plan- og arkitektur AS har varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Sætre fjordutsikt, gnr/bnr 11/21 m/fl.

Publisert 12.10.2018
Ørsta sentrum

Ørsta formannskap, som planutval, vedtok den 18.09.2018 å varsle oppstart av arbeid med ny kommunedelplan for klima og energi, og leggje framlegg til planprogram datert 23.05.2018 ut til høyring, jf pbl §11-12 og 11-13.

Publisert 08.10.2018
Grønnevet

Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 18.09.2018 gjort vedtak om å legge framlegg til detaljreguleringsplan for Grønnevetbakkane ut til offentleg ettersyn i samsvar med planog bygningslova §§12-10 og 12-11, slik det ligg føre på plankart, datert 13.02.2018 og sist revidert 02.10.2018. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for bustader og næring i område S2 (sentrumsområde) og bakanforliggande bustadområde i kommunedelplan for Vartdal.

 

Publisert 25.09.2018
Levekår
Ørsta formannskap, som planutval, har i møte 18. 09.2018 gjort vedtak om å legge Kommunedelplan for levekår 2018– 2024 ut til høyring og offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningsloven § 11-14.

Publisert 25.09.2018
Justering krinsgrense Brekke_Brungot_Melsbygda

Ørsta kommune arbeider for tida med ei forskrift for tildeling av skuleplass for skulekrinsane i kommunen. I samband med dette arbeidet vurderer kommunen å justere to krinsar, tidlegare Standal skulekrins og krinsgrensa mellom Dalane og Sentrum krins.

Saksnr 2018/2487.
Høyringa har frist 01.11.18

Publisert 20.09.2018
Næringsområde Barstadvik

PlanID 2018008

I medhald av plan- og bygningslova §§ 12-1, 12-3 og 12-8 blir det med dette varsla om igangsetjing av privat detaljregulering i Barstadvik, gnr./bnr. 92/16 m. fl, Ørsta kommune. AquaGen AS er tiltakshavar og OSE er plankonsulent for planarbeidet.

 

Publisert 12.09.2018
Myklebust setremark

Levekårsutvalet har handsama tilråding til namnsetjing av setrar/vegar og hytteområde i tidlegare Ørsta kommune, – i alt 43 kartfesta punkt.

 

Publisert 07.09.2018
NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge) 1

Statens vegvesen har i samarbeid med Ørsta kommune laga eit forslag til reguleringsplan. Formannskapet i Ørsta kommune vedtok i møte 28.08.2018 (PS 70/18) å legge forslag til reguleringsplan for E39 Hovden - Osborg ut til offentleg ettersyn. Planen ligg ute til offentleg ettersyn til 22. oktober 2018, og vi ber om eventuelle merknader til planen.

Fann du det du lette etter?