Sosialhjelp

Økonomisk stønad som skal sikre hjelp til livsopphald. Med dette meinast pengar som reknast naudsynt for å leve.

Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnet sitt økonomiske sikkerheitsnett,  og skal sikre at alle har nok midlar til livsopphald. Hjelpa er meint å vere midlertidig og skal bidra til å gjere deg økonomisk sjølvhjelpt.
 
Dersom du oppfyller vilkåra i Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltningen  og ikkje har andre moglegheiter til å forsørgje deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.
 
Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.
 
Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og rettleiing.
 
Sist endra 23.02.2015