Arbeidsavklaringspengar

Arbeidsavklaringspengar skal sikre inntekt i ein overgangsperiode. 
Grunna ein sjukdom eller skade har ein behov for arbeidsretta tiltak, medisinsk handsaming eller annan oppfylging frå NAV for å kome i arbeid. Erstattar attføringspengar, rehabiliteringspengar og tidsavgrensa uførestønad.
 

Sist endra 23.02.2015