Kommunal veg

Kommunalteknikk har ansvar for drift og vedlikehald av til saman cirka 170 kilometer med kommunal veg. 
 

Graveløyve

For graving i kommunal veg skal det søkjast løyve hjå kommunen. Om du skal grave på eigedomen din eller på andre sitt areal må du skaffe deg oversikt over kva leidningar som ligg i grunnen. Dette gjeld mellom anna vassleidningar, kloakkleidningar, straum og teleleidningar. Ta kontakt med dei verksemder som har leidningar i bakken. 
 
For å søke om graveløyve, sender du berre ein generell søknad til Arnstein Ose på epost. 

 

Gatelys

Ørsta kommune har driftsavtale med Mørenett AS om drift av veglys.
 
For å spare kostnader prøver vi å få skifte lyspærer i fleire armatur kvar gong dette skal gjerast i eit område. Det kan føre til at einskilde lyspunkt kan bli ståande utan lys over lengre tid.
 
 
 

Trafikksikring

Målet for alt arbeid med trafikksikring i Noreg er nullvisjonen - ein visjon om at det ikkje skal skje ulykker med drepne eller livsvarig skadde i trafikken. Trafikantane og myndigheitene har eit delt ansvar for trygg trafikk.
 
 

Klipp hekken

Det er du som bur langs vegen som er ansvarleg for å halde nede hekk og busker på din eigedom slik at det er god sikt ved vegkryss og ved tilkomst. Mange må også krysse gang- og sykkelveg for å kjøre ut på bilvegen. Da er det spesielt viktig at hekkar, trær eller gjerde ikkje hindrar sikta, slik at du oppdagar andre trafikantar i tide til å stoppe. 
 
 
 
Fann du det du lette etter?

Nyhende

 • Forbod mot bålbrenning 15. april - 15. september
  Frå og med 15 april er det ikkje lov å gjere opp eld i nærleiken av skog eller utmark. Forbodet gjeld kvart år og gjeld i perioden 15 april til og med 15 september.
 • Klipp hekken
  Våren er i kjømda. Her kjem difor ei påminning om å klippe hekken og sørge for god sikt ved vegkryss og tilkomst.
 • Utbetring av Sæbønesvegen
  Ørsta kommune har fått på plass alle grunneigaravtalane for å utbetre den siste parsellen med grusveg på Sæbønesvegen/Flatnesvegen. Avtalen gir rom for ny utbygging av både bustad og fritidsbustad på Sæbø.
 • 56 komfyrbrannar i Møre og Romsdal i fjor
  Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 140 brannutrykkingar til bustader i Møre og Romsdal i 2018. Heile 40 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk.
 • Brannbamsen Bjørnis flyttar inn!
  Vi gler oss over at Brannbamsen Bjørnis har flytta inn i Ørsta. Bjørnis er nemleg utvikla for å møte born sine behov for omsorg og tryggleik ved brann og andre ulykker. I tillegg til å gi både born og vaksne gode råd om brannvern.

Kontakt

Arnstein Ose Avdelingsingeniør veg
90628757
@ Arnstein Ose