Avlaup

Kommunen er ansvarleg for at alle som er knytt til kommunale avlaupleidningar, får leida bort sitt avlaupvatn og reinsa dette i samsvar med til statlige krav og lokale mål.


Plikt som abonnent

  • Kjenne til rettar og plikter fastsett i avtalevilkåra: "Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup ".
  • Etterkomme krav om omlegging på private stikkleidningar i samband med omlegging av hovudleidningsnett til kommunen.
  • Utbetre feil og manglar ved egne stikkleidningar og gjennomføre naudsynte tiltak på eige avlaupnett.
  • Ikkje kaste miljøfarlig avfall, fett og/eller andre gjenstandar i toalett eller avlaup som vil skape problem på reinseanlegg og hindre miljøvennlig bruk av slam.


Lenker: www.dovett.no og www.fettvett.no


Standard abonnementsvilkår for vatn og avlaup kan bestillast frå Kommuneforlaget, tlf 24132850


Utslepp av olje, feitt eller anna forureining

For verksemder med utslipp av olje, fett eller anna forureining er det krav om etablering av olje og fettutskiljar  samt krav om løyve for påslepp til kommunal leidning.

 

VA norm Ørsta kommune:

VA norm

Kontakt

Ole Idar Fiksdal Avdelingsingeniør vatn og avløp
90284148
@ Ole Idar Fiksdal
Malvin Fremmerlid Avdelingsingeniør anlegg
95115737
@ Malvin Fremmerlid

Nyhende