Kriseleiing


Kriseleiinga har ansvar for å leie kommunen si handtering av ei krise, dvs situasjonar som ikkje kan handterast innanfor normal drift, krev mykje informasjon eller andre spesielle tiltak som krev mykje ressursar. Kriseleiinga skal mellom anna samle informasjon om stoda, koordinere innsatsen og disponere ressursar i samarbeid med andre involverte partar. Dei har også ansvar for at nødvendig informasjon kjem ut til innbyggarane og media, og for rapportering og samhandling med overordna statlege styresmakter.

Kommunen si kriseleiing er sett saman av dei som har det overordna administrative og politiske ansvaret ved normal drift, samt representantar frå redningsetatane. Ordføraren har det overordna ansvaret i ei krise, og rådmann er nestleiar i kriseleiinga.  

Når større uønska hendingar oppstår, skal ein alltid varsle naudetatane og setje i gong førstehjelpstiltak. Deretter må kriseleiinga få varsel så snart som råd.

Ring

  • Sentralbord: 700 49 700
  • Teknisk vakt: 900 49 760 eller Brannbefalsvakt: 911 22 820

 

Omsorgsgruppe/psykososialt kriseteam

Omsorgsgruppa, også kalt psykososialt kriseteam, skal hjelpe kriseleiinga med å gi involverte personar og/eller pårørande omsorg og støtte i krisesituasjonar. Delar av omsorgsgruppa kan også bli brukt ved akutte hendingar der det oppstår omsorgsbehov, sjølv om ikkje kriseleiinga er samla. Om dette er aktuelt eller om behovet kan dekkast i ordinært linjeansvar/fagpersonar, vert vurdert i kvart tilfelle. Kommunen har også ressurspersonar i bygdelaga som kan bistå.


 

Kommunen si kriseleiing

Omsorgsgruppa

Ordførar (Leiar)

Beredskapskonsulent

Rådmann (nestleiar)

Seksjonsleiar helse

Seksjonsleiar tekniske tenester

Politisk representant

Seksjonsleiar omsorg

Lensmann

Lensmann

Sjukepleiar

Leiar servicekontoret

+ ev. ressurspersonar

Brannsjef

 

Leiar IKT

 

Beredskapskonsulent

 

Kommuneoverlege

 

Seksjonsleiar eigedom

 

 

 

Fann du det du lette etter?