Personar som treng 3. vaksinedose kan no bestille vaksinering

  Pixabay   

Her finn du ei oversikt over kva grupper som bør ta ein 3. dose med vaksine. 

Vi oppmodar dei det gjeld om å så raskt som råd bestiller time for 3. dose på
vaksinasjonstelefonen 700 58 965 (mån–fre kl. 11–15).

Du treng ikkje kontakte lege så lenge du sjølv sjekkar at du kan bestille time til 3. dose.
Sjekk ved å klikke deg inn på det grå feltet nedanfor.

Sjekk om du kan bestille time til 3. dose 

Dei som vil bli vurdert for tilbod om ei tredje vaksinedose er pasientar i følgjande kategoriar:

 • Transplanterte
 • Alvorleg og moderat medfødd immunsvikt
 • Ved aktiv behandling mot kreft
 • Alvorleg nyresvikt og behov for dialyse
 • Redusert immunforsvar som følgje av HIV-infeksjon
 • Pågåande betydeleg immunsuppressiv behandling av annan årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetenesta. Dette er ei samansett gruppe og krev individuell vurdering
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir ansett å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene ovanfor

 

Det er vidare inndelt i 2 grupper.

Dei som trur eller veit at dei høyrer til i gruppene nedanfor treng ikkje kontakte legen sin, og treng heller ikkje å vente på brev frå sjukehuset, men kan bestille time for 3. dose på vaksinetelefonen 70058965 (mån–fre kl. 11–15). 

Pasientar som av ansvarleg legespesialist blir sett på som å ha svært nedsett immunforsvar og som ikkje inngår i ei av gruppene nedanfor, kan også ringe vaksinetelefonen

Gruppe 1

 • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste 2 årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
 • alvorlig og moderat primær immunsvikt
 • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
 • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

 

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak:

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e- resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.

 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling:

 

Informasjon frå FHI: Enklare tilgang til 3. dose for personar med nedsatt immunforsvar

 

Pasientar som brukar følgande medikament er aktuelle for tredje vaksinedose:

Abatacept (Orencia®)

Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)

Anakinra (Kineret®)

Azathioprin (Imurel®)

Baricitinib (Olumiant®)

Belimumab (Benlysta®)

Brodalumab (Kyntheum®)

Certolizumab pegol (Cimizia®)

Ciklosporin (Sandimmun®)

Cortison >100 mg daglig >1mnd

Cyclofosfamid (Sendoxan®)1

Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd

Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)

Filgotinib (Jyseleca®)

Fingolimod (Gilenya®)

Golilumab (Simponi®)

Guselkumab (Tremfya®)

Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd

Iksekizumab (Talz®)

Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2

Leflunomid (Arava®)

Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)

Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd

Mykofenolat (Cellcept®)

Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3

Omalizumab (Xolair®)

Ozanimod (Zeposia®)

Prednisolon >= 20 mg daglig     >1 mnd

Rilonacept (Arcalyst®)

Risankizumab (Skyrizi®)

Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3

Secukinumab (Cosentyx®)

Sulfasalazin (Salazopyrin®)

Takrolimus (Prograf®)

Tocilizumab (RoActemra®)

Tofacitinib (Xeljanz®)

Upadacitinib (Rinvoq®)

Ustekinumab (Stelara®)

Vedolizumab (Entyvio®)

 

 

 • Tredje dose vaksine anbefales til de som har brukt dette medikamentet i løpet av de siste 6 mnd.
   
 • Pasientene bør ikke vaksineres samme dag som de får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, et intervall på + 2 uker vil være å foretrekke, men bør ikke forsinke vaksinering.
   
 • 3 Tredje dose vaksine anbefales de som har brukt disse medikamentene i løpet av de siste to årene.

Oversikt og informasjon om vaksinering i Ørsta 

Informasjon frå FHI: Enklare tilgang til 3. dose for personar med nedsatt immunforsvar