Til foreldre / føresette i Ørstabarnehagen

 

Det er mange spørsmål no om besøk på sjukeheimen er som før. - Det er dei ikkje!

 

Det er gått 2 månader sidan siste smittetilfelle i Ørsta kommune. Det vitnar om at vi samla sett har vore flinke og gjort gode tiltak for å hindre stor smittespreiing i vår kommune.

 

Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal, 

Ny opningstider frå 17. juni


Vi vil no opne for også besøk innandørs. Vi ynskjer framleis at besøka i størst mogleg grad føregår ute. Innebesøka vil være på eigne besøksrom på avdelingane, for somme avdelingar i ein gang som ikkje er godt oppvarma.

Alle elevane er no komne attende til skulane, noko vi er svært glade for. Somme elevar må framleis ha heimeskule via nettet ein eller fleire dagar i veka, i alle fall ut skuleåret. Kva som vil gjelde til hausten, veit vi dessverre ingenting om enno. Det vil i stor grad avhenge av den smittesituasjonen som landet er i på den tida


Med offentleg stad meina ein stadar for registrert alminneleg ferdsel eller ein stad der allmenta ferdas.

I smittevernrettleiaren som kom denne veka, blir det lagt tydelege føringar for at bussar ikkje skal 
fyllast opp med meir enn 50 % av kapasiteten.

 Til alle elevar på 5.-10. trinn og deira føresette, og til elevane ved Ørsta opplæringssenter