Tiltak og info om tenester i Ørsta kommune

Oversikt over nasjonale tiltak

Førebygge smitte: Følg oppdaterte reglar og råd om hand- og hostehygiene, heimekarantene, reising og risikogrupper.

Opningstider i påska: 

Ørsta rådhus, legesenteret og sentralbordet har stengt frå onsdag 8. april kl 12.00 til og med måndag 13. april. Treng du helsehjelp på raud dag, nytt legevakt: 116 117, og ev. 113 ved naudstilfelle.

Biblioteket har stengt 9. til og med 13. april, men dei har no opna for bestilling og henting av bøker og film

Teknisk vakt: 900 49 760
Brannvakt: 911 22 820

Les meir om koronatesting i påska her

 

Trur du at du er smitta?

 • Viss du er sjuk: Hald deg heime. 
 • Viss du er sjuk og mistenkjer smitte eller treng legehjelp: Ring fastlegen
  (Ørsta legesenter, tlf. 700 48 050)
 • Viss du har behov for akutt helsehjelp når legesenteret ikkje er ope: Ring legevakta på 116 117. 
 • Ved livstrugande sjukdom eller skade: Ring 113. 

________________

Information in other languages / andre språk:

General information (english), general information (24 languages), prevent infection (22 languages), home quarantine and isolation (23 languages), information films from Norwegian Broadcasting (3 languages).  

________________

 

Våre tenester og tiltak: 

(Trykk på boksa du vil opne, for å lese meir)

Korona: Tenester og tiltak

Legesenter/legevakt

Ørsta helsesenter: 700 48 050
08.30 - 15.00 måndag - fredag (begrensa kapasitet i lunsjpausa 12.00 - 12.30)

www.orstahelsesenter.no 

Det er god legekapasitet for rågjeving per telefon, og dei kan hjelpe deg å avgjere om du skal inn til time - viktig at alle som er sjuke ikkje er redde for å ta kontakt. Dette gjeld også dei som er sjuke av andre ting enn ev. koronasmitte. 

Luftvegsklinikk, augeblikkeleg hjelp og telefonar knytt til korona vert motteke og vurdert kvar dag.
 

Eg vil kome i kontakt med legesenteret:

 • Ikkje møt direkte på legesenteret, men ta kontakt per telefon eller e-konsultasjon. Dørene til legesenteret er stengde. Helsesekretær tek i mot deg som kjem etter avtale, og ser til at du kjem til rett plass.
   
 • På www.orstahelsesenter.no er det tilgang på elektroniske tenester etter innlogging. Her kan du mellom anna legge inn førespurnad om fornying av resept. Ved videokonsultasjon ventar du på SMS eller e-post og følger lenkja du får i invitasjonen. Når du har gjort det ser legen at du ventar på oppringing på video.
   

Eg har ein avtale med fastlegen min:

 • Om du er frisk og ikkje treng legetimen som du har bestilt, er det ikkje naudsynt å ringe for å avbestille. De vil ikkje verte belasta med gebyr for manglande oppmøte. 
   
 • Pasientar som har avtale om kontrolltime oppsatt før 12. mars vil bli kontakta av fastlege på telefon for å avgjere om og når kontrollen skal bli gjennomførtPasienten blir kontakta seinast den dagen pasienten har time. 
   
 • Annankvar veke kan fastlegen din ta i mot pasientar på kontoret, i tillegg til telefon- og videokonsultasjon - alt etter avtale og behov. Den andre veka er fastlegen berre tilgjengeleg for telefon- og videokonsultasjon. Dette er eit tiltak som kjem av at legane er delt i to grupper, for å redusere smitte.
   

Annan informasjon:

 • Legevakt (telefon 116 117) skal berre nyttast til konsultasjonar som ikkje kan vente til dagtid når legekontoret er ope.
   
 • Ikkje ring legekontor, legevakt eller 113 viss du har generelle spørsmål om koronaviruset. Folkehelseinstituttet har oppretta ei eiga telefonlinje til dette: 815 55 015.
   
 • Hugs at unntaksreglane i krisesituasjonen gir deg 14 dagar eigenmelding.
   
 • Nattlegevakta vil frå no vere stasjonert ved Myrvåg legevakt i tidsrommet kl 22-08. Dette med bakgrunn i den pågående pandemi-situasjon og et ønske om å minske smitte-presset mot sjukehuset i Volda. NB: Ørsta og Volda har også felles legevaktsamarbeid på ettermiddag/kveld, samt helg.

Her finn du informasjon om smitteførebygging, korona-symptom, isolasjon- og karanteneråd/pålegg.

Arrangement / Samlingar

 

Barnehage, skule og kultur


Regjeringa la fram på pressekonferanse 24.03.2020 at dette vil gjelde fram til 13. april. Det vil bli tatt ei ny vurdering før denne datoen.  

Folkevalde møte
 • Kommunestyremøta og andre møter i råd og utval er utsett på ubestemt tid.
 • Samfunnsutvalet 31. mars kl. 13.00 og Formannskapet 1. april kl. 12:30 går som fjernmøte. Det vert dessverre ikkje anledning til å følgje møta direkte. Opptak frå møta vil verte lasta opp til kommunen sin YouTube-kanal i etterkant.
 • Formannskapet 17. mars vert gjennomført som fjernmøte
Helse- og omsorgstenestene
 • Registrer di helsefaglige kompetanse!
   
 • Sjukeheimen, omsorgsbustadane og bufellesskapa er stengde for alle besøkande inntil vidare. Heilt naudsynte besøk skal avtalast med avdelinga der bebuar bur. Les meir
   
 • Praktisk bistand blir berre til nokre få og til dei som treng det på grunn av liv og helse. 
   
 • HBO: Restriktive i forhold til dei som mottek HBO – vi vurderer nøye kven som kan klare seg utan besøk og ev. med tlf kontakt. Vi må prioritere dei som er heilt avhengig av hjelp/besøk på grunn av liv og helse. Desse vurdringane vert gjort for å beskytte brukarane vår på best mulig måte!

  Brukar som vil få endra tenestetilbod vil få informasjon om dette. 

 • Aktivitetssenteret på Bakk-Ola-marka, Møteplassen og Småjobbsentralen på Viketunet er stengt inntil vidare. 

 • Kvardagsrehabilitering: er intensiv og tidsavgrensa trening i daglege gjeremål i eigen heim. Retningslinjene rundt Korona-pandemien gjer at kvardagsrehabilitering ikkje kan drive som normalt denne perioden. Likevel vil vi oppmode folk om å søkje om kvardagsrehabilitering. Alle søknadar vil verte behandla, og søkjarar vil verte kontakta.

 

Helsestasjonen i Ørsta
 • Helsestasjonen oppdaterar informasjonen sin gjennom Helsestasjonsportalen og si Facebookside. 
 • Helsestasjonen sitt telefonnummer er: 94 16 78 48.
   
 • Ørsta Helsestasjon skal ha redusert drift og opningstid pga. Koronasmitterisiko, men held ope kvar dag kl 9-14 for avtalte konsultasjonar.
   
 • Helsestasjonen skal prioritere svangerskapskontrollar, konsultasjonar med vaksiner for barn 0-15 mnd, 6 vekers legeundersøking, samt nyfødde og barn med spesielle behov.
   
 • Det blir ikkje heimebesøk til nyfødde, men ein får tilbod om konsultasjon på helsestasjonen istaden. Alle andre kontrollar blir avbestilte.
   
 • Søsken skal ikkje følge med til helsestasjonen, og møt berre ein forelder så langt som råd.
   
 • Det blir ikkje høve til drop-in utan avtale på førehand.
   
 • Det blir ingen tilbod om utanlandsvaksinering i tida framover, på ubestemt tid.
   
 • Vi minner om at både foreldre og barn skal vere friske når dei møter på helsestasjonen. Dette gjeld også lette luftvegssymptom som sår hals, hoste og rennande nase – sjølv om ein elles kjenner seg frisk og ikkje har feber. Ta då kontakt og avbestill timen.
   
 • Både jordmor og helsesjukepleiar blir å treffe på telefon, så ta kontakt om du lurer på noko, enten det gjeld barn i skulehelsetenesta eller 0-5 årsalderen.
Karantene og isolasjon

Lovdata: Komplette reglar om karantere og isolasjon pr. 15. mars 2020

Ørsta kommune følgjer dei nasjonale reglane knytt til karantene og isolasjon, dette vart det også sendt ut ei pressemelding om 23.03.2020

Tiltaka vi følgjer ligg på nasjonale sider:

Helsenorge.no/koronavirus/karantene-og-isolasjon 

FHI: Karantene og isolasjon

Koronavettreglane frå Røde Kors

Det er viktig å fremje og ta vare på eiga helse i ein slik krisesituasjon.
Kva betyr dette? - Her kan Koronavettreglane til Røde Kors kan hjelpe deg.

(Trykk på lenkja for å opne film på YouTube)

Landbrukskontoret
NAV

Grunna situasjonen rundt Koronaviruset er publikumsmottaket vårt stengd. Les meir om NAV Ørsta/Volda her

Arbeidsgiverar på Søre Sunnmøre - Er du arbeidsgivar som må permittere? 
Info til arbeidsgjevarar i Møre og Romsdal om permittering

Det er lange køar på arbeidsgjevartelefonen til NAV Kontaktsenter. NAV kontora på Søre-Sunnmøre har difor valt å lage ei beredskapsgruppe slik at bedriftene lett skal få informasjon og råd/rettleiing.

Kontakt oss for bistand: 

 • Oddvor F Hovden, tlf 482 52 094 
 • Kåre Hansen, tlf 406 02 047 
 • Roy Vadset, tlf 950 73 188 
 • Ragnar Svensgaard Moe, tlf 922 49 236 
 • Janne Ringstad, tlf 466 22 319 

Les meir om permitteringsreglar

NAV: Spørsmål om koronasituasjonen

Stenging av offentlege toalett

Offentlege toalett vert stengt frå tysdag 17.03.2020, kl 15.00. Toaletta vert stengt for å hindre smitte og nytte ressursar der dei trengs. 

Rådhuset / Servicekontoret

Ørsta rådhus blir stengt frå måndag 16. mars. Dette er tiltak for å nytte arbeidskrafta vår på best mogleg måte og samtidig bidra til å avgrense spreiing av smitte. 


Vi er tilgjengelege på tlf. 700 49 700 mellom 08.00 - 15.30
Du kan også sende ein epost til postmottak@orsta.kommune.no eller ta ein chat med oss.

Vi har også oppretta ei epostadresse med spesielle spørsmål knytt til samfunnssituasjonen: korona@orsta.kommune.no


Du kan søkje opp tilsette her 

VØR - Volda og Ørsta Reinhaldsverk

Koronatiltak VØR

I tråd med nasjonale råd, halverar VØR opningstida frå og med 21. mars. Dette for å prøve å halde aktivteten i samfunnet på eit så lågt nivå som råd for å redusere spreiinga av smitte.

Opningstider blir som følgjande:

 • Måndag 08.00-15.30
 • Tysdag 16.00-19.00
 • Fredag 08.00- 15.30

I tillegg har vi innført praksis om å ikkje sluse inn meir kundar enn at ein greier å halde avstand til kvarandre på leveringslinja.