Barn og familie
Publisert 16.03.2018
Ringer i vann.jpg

- Vi er hjerneutviklarar!


I dag har Ørstabarnehagen studiedag, og barnehagane er stengde. Dette betyr ikkje at dei tilsette i barnehagane ligg på latsida, snarare tvert i mot. 

Publisert 27.02.2018
Barnehage_banner.jpg

Seksjonsleiar barnehage har i samarbeid med styrarane valt å reversere tiltaket om å stenge barnehagane i juli. 

Dei kommunale barnehagane i Ørsta vil halde ope i juli som vanlig. Det betyr at barnehagane vert stengt berre dei to siste heile vekene, slik det kjem fram av kommunen sine vedtekter.

Publisert 15.02.2018
Dalanebhg_Revehiet.jpg

 Utbygginga av Dalane barnehage er i rute og det blir innflytting før sommarferien.

Publisert 01.02.2018
Barnehage_banner.jpg

Velkomen som søkjar til barnehageplass i Ørstabarnehagen. Ørsta kommune har samordna opptak til 7 kommunale og 4 private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema.

Publisert 24.01.2018
Kan du lese ein gong til.PNG

 Nynorsksenteret har laga flotte filmar frå Ørstabarnehagen. Sjå berre her:

Publisert 12.12.2017
Illustrasjonsbilete: Malin Teller

 Desember er den fuktigaste månaden i året, men jula er for mange òg eit kjærkomme høve til å samle heile familien. Kor mykje er det greitt å drikke i julehøgtida?

Publisert 15.11.2017
Utdanning 18 ørstabhg-1.png

Nok ein gong har den lokale rammeplanen til Ørstabarnehagen fått merksemd utanfor kommunegrensene. Denne gongen er det bladet Utdanning som har publisert ein artikkel om den felles satsinga til barnehagane i kommunen.

Publisert 17.10.2017
Barnehage_04.10.17.jpg

Utviklingsprosjektet «Saman om Ørstabarnehagen» har som mål å styrke alle barnehagane i kommunen. Allereie før det fyrste året er omme har Ørstabarnehagen klart å lage ferdig ein lokal rammeplan som gjeld for alle 11 barnehagane i kommunen. Det vert ikkje gjort forskjell på om barnehagen er liten eller stor, kommunal eller privat – arbeidet med å løfte barnehagane skal bety noko for alle borna  i Ørsta kommune.

 

Publisert 03.10.2017
Aina Opsvik_barnevernssjef.jpg

Aina Øyehaug Opsvik har takka ja til stillinga som leiar for den interkommunale barnevernstenesta i Volda.

Publisert 12.09.2017
Lokal rammeplan Barnehage.jpg

Ørstabarnehagen har fått på plass lokal rammeplan for Ørstabarnehagen. - Desse flotte damene er sjølvsagt veldig nøgde med det!

Publisert 10.08.2017

 

Bur du i Hareid, Ulstein, Volda eller Ørsta og treng å kome i kontakt med barnevernet? Då kan du ringe telefon 70 05 88 00. 

Publisert 12.06.2017
barn og familie.jpg

Lov om barnehagar og forskrift om foreldrebetaling i barnehagen avgjer foreldrebetalinga i barnehagen. Foreldre med barn i barnehagen skal ikkje betale meir enn makspris for ein barnehageplass.

Det er kommunen der barnet er folkeregistrert som skal handsame søknad om reduksjon og gratis kjernetid.

Publisert 24.04.2017
IMG_20170424_093629_01.jpg

Styrarar og pedagogisk leiarar frå alle barnehagane i Ørsta var torsdag og fredag samla i Loen til leiarsamling.

Publisert 24.03.2017
studiedag_bhg1.jpg

 

I dag, 24. mars held Ørstabarnehagen studiedag på Ørsta kulturhus. Vel 230 tilsette er samla til startskotet for utviklingsarbeidet ”Saman om Ørstabarnehagen – verdibasert leiing”.

Publisert 02.03.2017

2016 var det første heile driftsåret der alle tilsette hadde sin arbeidsstad i Volda rådhus. I tillegg til det lovpålagte barnevernsarbeidet, har tenesta ansvar for butiltaka for einslege mindreårige flyktningar i Volda og Ørsta. Samla er det om lag 60 årsverk i tenesta.

Publisert 31.01.2017
Barnehage_banner.jpg

Ørsta kommune har samordna opptak til kommunale og private barnehagar med felles søknadsfrist og søknadsskjema.

Søknadsfrist  hovudopptak 1.mars 
Publisert 24.11.2016
Barnehage_876.jpg

Ørsta kommune har sendt ut brukarundersøking pr. e-post til foreldre/føresette i alle private og kommunale barnehagar i Ørsta.

Publisert 21.11.2016
Mobbing i barnehagen.jpg

Barnehagenettverket på Søre Sunnmøre arrangerer 21 og 22. november styrarkonferanse i Loen med det viktige temaet Mobbing i barnehagen. 

Publisert 25.10.2016

Ressursteam kan nyttast når ein vaksen er uroa for eit barn/ ein ungdom. Det er eit lågterskeltilbod der ein får møte førsteline-hjelpa samla. 

Publisert 17.10.2016
Krisesenter for sunnmøre.png

Dette er eit gratis døgnope tilbod for born, kvinner og menn som er eller har vore utsett for ein eller annan form for vald. Tilboda er delt mellom mann og kvinne, og lagt til to ulike tenestestader. Tilbodet er gratis, lavterskel og for alle nasjonalitetar. Du tek direkte kontakt og treng inga tilvisning eller timeavtale. Krisesenteret svarar og gir råd på telefonen heile døgnet!

 

 Krisesenteret si heimeside

Publisert 09.09.2015
Bufetat - fosterheim.jpg

Over 11 000 barn og unge i Noreg bur i fosterheim og talet aukar frå år til år. I den nasjonale rekrutteringskampanjen for fosterheimar som startar denne veka, leiter vi etter folk med rom for ein til i livet sitt.

Fann du det du leita etter?
Login for redigering