Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune


Ørsta kommune er med om lag 10 900 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.
Fann du det du lette etter?

Ledige stillingar

 • 15.02.2019

  Off. godkjent sjukepleiar – 70 % natt, Heimebasert omsorg

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 70 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar Stillinga er plassert i seksjon helse og velferdstenester, med f.t. heimebasert omsorg som tenestestad. Vi søkjer deg som har erfaring frå eller har interesse av å arbeid med barn. Stillinga er knytt til tiltak der ein arbeider i tverrfagleg team i heimen. Det kan verte tillagt teamleiarfunksjon til stillinga. Den tilsette må vere budd på å utføre arbeidsoppgåver/ endre tenestestad i samsvar med seksjonen/ kommunen sitt behov til ei kvar tid.
 • 12.02.2019

  Ferievikarar i seksjon helse- og velferdstenester, tenesta for psykisk helse. Søknadsfrist: 15.03.2019

  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar i i tenesta for psykisk helse som primært er retta mot miljøarbeid. For arbeid i tenesta for psykisk helse må du ha førarkort klasse B. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 12.02.2019

  Off. godkjent helsefagarbeidar –61 % stilling natt, Heimebasert omsorg. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 61 % fast stilling på natt for off. godkjent helsefagarbeidar . Stillinga er plassert i seksjon helse- og velferdstenester, med f.t. heimebasert omsorg som tenestestad. Vi søkjer deg som har erfaring frå eller har interesse av å arbeid med barn. Stillinga er knytt til tiltak der ein arbeider i tverrfagleg team i heimen. Den tilsette må vere budd på å utføre arbeidsoppgåver/ endre tenestestad i samsvar med seksjonen/ kommunen sitt behov til ei kvar tid.
 • 12.02.2019

  Off. godkjent helsefagarbeidar 66 % stilling, natt - Heimebasert omsorg. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 66 % fast stilling på natt for off. godkjent helsefagarbeidar . Stillinga er plassert i seksjon helse- og velferdstenester, med f.t. heimebasert omsorg som tenestestad. Vi søkjer deg som har erfaring frå eller har interesse av å arbeid med barn. Stillinga er knytt til tiltak der ein arbeider i tverrfagleg team i heimen. Den tilsette må vere budd på å utføre arbeidsoppgåver/ endre tenestestad i samsvar med seksjonen/ kommunen sitt behov til ei kvar tid.
 • 12.02.2019

  Off. godkjent sjukepleiar – 100 %, Heimebasert omsorg. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar Stillinga er plassert i seksjon helse og velferdstenester, med f.t. heimebasert omsorg som tenestestad. Vi søkjer deg som har erfaring frå eller har interesse av å arbeid med barn. Stillinga er knytt til tiltak der ein arbeider i tverrfagleg team i heimen. Det kan verte tillagt teamleiarfunksjon til stillinga.Den tilsette må vere budd på å utføre arbeidsoppgåver/ endre tenestestad i samsvar med seksjonen/ kommunen sitt behov til ei kvar tid.
 • 12.02.2019

  Off. godkjent sjukepleiar – 100 % vikar, HBO – Bakk-Ola-marka. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I Ørsta kommune er det frå 01.04.2019 ledig 100 % vikarstilling i perioden 01.04.2019– 16.03.2020 for off. godkjent sjukepleiar med moglegheit for fast stilling. Stillinga er plassert i seksjon helse- og velferdstenester, med f.t. Bakk-Ola-marka som tenestestad. Det kan vere mogleg å start i 50 % stilling frå .d.d.
 • 01.02.2019

  Ledige lærarstillingar ved Velle skule. Søknadsfrist: 16.02.2019

  I Ørsta kommune er det no ledig to 100 % vikarstillingar som lærar fram til 31.7.19. Stillinga er i seksjon skule, med f.t. Velle skule som tenestestad. Det kan verte aktuelt med forlenging av vikariata. Velle skule ligg sentralt plassert i Ørsta sentrum. Inneverande skuleår har skulen om lag 315 elevar og vel 50 tilsette. Skulen høyrer til sentrum krins og er ein 1-7- skule med to parallellar på alle trinn.
 • 30.01.2019

  Vernepleiar/ miljøterapeut – 100 % fast, -Bu og habilitering, Dalevegen 30-32. Søknadsfrist: 23.02.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling for off. godkjent vernepleiar. Andre med sosialfagleg utdanning og sjukepleiarar kan også søkje. Stillinga er plassert i seksjon helse- og velferdstenester, med f.t. Dalevegen 30-32 som tenestestad. Bu og habilitering, Dalevegen 30-32 har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming, og andre med stor funksjonsnedsetting som treng bistand og tenester for å bu i eigen heim. Eininga har også ansvar for avlastningstiltak til barn og unge.
 • 30.01.2019

  Off. godkjent sjukepleiar – 100 %, Heimebasert omsorg sone vest. Søknadsfrist: 23.02.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga vert fordelt slik: 50 % fast og 50 % fast vikar. Stillinga er plassert i seksjon helse- og velferdstenester, med f.t. heimebasert omsorg sone vest som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 28.01.2019

  Off. godkjent sjukepleiar – 100 % fast x 2 –Ørstaheimen, Solkroken. Søknadsfrist 22.02.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 2x100 % fast stilling for off.godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon Omsorg og sjukeheim, med f.t. Solkroken som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar, og til fagleg utvikling av eininga.
 • 23.01.2019

  Læreplass i institusjonskokkfaget 2019. Søknadsfrist: 01.03.2019

  Ørsta kommune har frå hausten 2019 ein ledig læreplass i institusjonskokkfaget.
 • 23.01.2019

  Læreplassar i barne– og ungdomsarbeidarfaget 2019. Søknadsfrist: 01.03.2019

  Ørsta kommune har frå hausten 2019 to ledige læreplassar i barne- og ungdomsarbeidarfaget.
 • 23.01.2019

  Læreplassar i helsearbeidarfaget 2019. Søknadsfrist: 01.03.2019

  Ørsta kommune har frå hausten 2019 ledige læreplassar i helsearbeidarfaget.
 • 18.01.2019

  Ferievikarar Seksjon Eigedom - reinhald. Søknadsfrist: 01.03.2019

  Seksjon eigedom i Ørsta kommune søkjer etter ferievikarar for reinhaldarar i institusjonane; Ørstaheimen, Vartdal Helsetun og Hjørundfjordheimen. Andre bygg som rådhuset, Ørsta kulturhus og barnehagar kan også vere aktuelle. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 18.01.2019

  Ferievikarar og ekstrahjelp i Seksjon Tekniske tenester – Uteseksjonen/parketaten. Søknadsfrist: 01.03.19

  Seksjon tekniske tenester i Ørsta kommune søkjer etter ferievikarar/ ekstrahjelp i tida mai – august 2019. Som ferievikar hos oss får du ein variert arbeidsdag og eit godt kollegium, møte mange nye menneske og får med deg ei god arbeidserfaring vidare i arbeidslivet. Om du ikkje bur i Ørsta, kjem du i tillegg til ei nynorskbygd i hjarte av Sunnmørsalpane med eit mangfald av flotte turmål.
 • 16.01.2019

  Lærarstillingar skuleåret 2019/2020. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I Ørsta kommune vert det frå 01.08.2019 ledige lærarstillingar i grunnskulen. Ved Ørsta opplæringssenter kan det også verte ledig stilling. Det vil vere både faste stillingar, og vikariat for skuleåret 2019/2020.
 • 07.01.2019

  Ferievikarar i seksjon Helse og velferdstenester heimebasert omsorg –Ørsta sentrum/ Bakk-Ola-marka. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar i heimetenestene i Ørsta sentrum/ Bakk-Ola-marka til arbeid med praktisk bistand/heimehjelp og heimesjukepleie. For arbeid i heimetenesta må du ha førarkort klasse B.
 • 07.01.2019

  Ferievikarar i seksjon Helse og velferdstenester, bu og habilitering. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar i seksjon helse og velferdstenester, bu og habilitering –Bakk-Ola-marka og Dalevegen 30-32. Dette er einingar for butenester til menneske med utviklingshemming. Vi treng vikarar til miljøarbeid og praktisk bistand i bustadar på Bakk-Ola-marka og i Dalevegen 32. I Dalevegen 32 treng vi også vikarar til ulike avlastningstiltak for barn og unge med utviklingshemming.
 • 07.01.2019

  Ferievikarar i seksjon Omsorg og sjukeheim. Søknadsfrist: 01.03.2019

  I tidsrommet juni til medio august kan vi tilby deg inntil 100 % stilling som ferievikar. I tillegg vil det vere behov for vikarar ved enkelte einingar også i vår.
 • 15.11.2018

  Tilkallingsvikar – lærar i Ørstaskulen.

  Ørsta kommune, seksjon Skule, har til ei kvar tid behov for lærarar som kan ta på seg arbeid som tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.

Arbeid i Ørsta kommune

Klikk for stort bilete