Arbeid i Ørsta kommune

Arbeid i Ørsta kommune


Ørsta kommune er med 10.700 innbyggjarar den 4. største kommunen i Møre og Romsdal. Kommunen har ein variert arbeidsmarknad og næringsliv med mange kompetansearbeidsplassar. Den gode geografiske plasseringa vår i lina mellom Eiksundsambandet og Kvivsvegen gjev også kort veg til anna næringsliv i regionen Søre Sunnmøre/Nordfjord, og til utdanningstilbod i Ørsta og Volda. Kommunen har gode kommunikasjonar. Frå flyplassen har vi fleire daglege direkteruter til Oslo og Bergen.
Fann du det du lette etter?

Ledige stillingar

 • 12.12.2018

  Prosjektstilling - 100 % knytt til småjobbsentralen. Søknadsfrist: 06.01.2019

  I Ørsta kommune er det i perioden 1.1.–1.8.2019 ledig 100 % prosjektstilling med moglegheit for forlenging med atterhald om finansiering. Stillinga er plassert i seksjon helse og velferd med tenestestad f.t Tenesta for psykisk helse og rus, Viketunet.
 • 11.12.2018

  Off. godkjent helsefagarbeidar – 100% vikar, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 06.01.2019

  I Ørsta kommune er det i perioden 11.1.2019–5.1.2019 ledig 100 % vikarstilling for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca. 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og stolte medarbeidarar.
 • 11.12.2018

  Off. godkjent sjukepleiar – 100% fast, 3 delt turnus, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 06.01.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling i 3 delt turnus for off. godkjent sjukepleiar . Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca. 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og stolte medarbeidarar.
 • 11.12.2018

  Off. godkjent sjukepleiar – 100% fast, Hjørundfjordheimen. Søknadsfrist: 06.01.2019

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 100 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar . Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Hjørundfjordheimen som tenestestad. Hjørundfjordheimen er lokalisert ca. 25 km frå Ørsta sentrum i bygda Sæbø ved vakre Hjørundfjorden. Hjørundfjordheimen har to avdelingar, der sjukeheimsavdelinga har 20 plassar og bukollektivet har 18 plassar. Ved sjukeheimsavdelinga er der også integrert heimeteneste for heimebuande i Hjørundfjorden. Vi kan tilby eit godt arbeidsmiljø med engasjerte, dyktige og stolte medarbeidarar.
 • 10.12.2018

  Off. godkjent helsefagarbeidar – 42,5 % vikar, natt -Heimebasert omsorg sone aust. Søknadsfrist: 06.01.2019

  I Ørsta kommune er det i perioden d.d.–31.8.2019. ledig 42,5 % vikarstilling for helsefagarbeidar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. heimebasert omsorg sone aust som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 05.12.2018

  Lærar 100 % vikar, Vikemarka skule. Søknadsfrist: 19.12.2018

  I Ørsta kommune er det i perioden 09.01.19 – 31.12.19 ledig 100 % vikariat som lærar. Stillinga er i seksjon skule, med f.t. Vikemarka skule som tenestestad. Det kan verte aktuelt med forlenging av vikariatet. Vikemarka skule ligg sentralt plassert på Vallabøen i Ørsta. Inneverande skuleår har skulen om lag 315 elevar og vel 50 tilsette. Vikemarka skule høyrer til sentrum krins og er ein 1-7- skule med to parallellar på alle trinn.
 • 04.12.2018

  Brukarstyrt personleg assistent - 40% vikar. Søknadsfrist: 31.12.2018

  I Ørsta kommune er det i perioden d.d. – 1.6.2019 ledig 40 % vikarstilling for brukarstyrt personleg assistent med moglegheit for fast tilsetting.
 • 28.11.2018

  Ledig stilling som IT-konsulent i Søre Sunnmøre IKT

  Søre Sunnmøre IKT (SSIKT) er eit interkommunalt samarbeid om IKT mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Vanylven, Volda, Ulstein og Ørsta. Vi leverer ein komplett IKT-teneste til om lag 10000 elevar og 4500 tilsette. Frå 1.1.2018 er SSIKT organisert i eit eige § 27-samarbeid, som eige rettssubjekt.
 • 26.11.2018

  Off. godkjent sjukepleiar – 90% fast, heimebasert omsorg sone vest. Søknadsfrist: 20.12.2018

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 90 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. heimebasert omsorg sone vest som tenestestad. I heimebasert omsorg møter du mange ulike brukarar og får arbeide saman i eit godt team.
 • 26.11.2018

  Kjøkkenassistent 71% vikar - Felleskjøkkenet, Ørsta kommune. Søknadsfrist: 20.12.2018

  I Ørsta kommune er det i perioden 01.01.–16.10.2019 ledig 71 % vikarstilling som kjøkkenassistent. Stillinga vert fordelt med 46 % stilling ved Felleskjøkkenet Ørstaheimen og 25 % stilling ved kjøkkenet Hjørundfjordheimen.Felleskjøkkenet i Ørsta kommune har som oppgåve å lage mat til institusjon og heimebuande som får mat tilkjørt gjennom matombringingstenesta.
 • 20.11.2018

  Off. godkjent helsefagarbeidar 50 % fast natt, Dalevegen 30-32 –seksjon bu og habilitering. Søknadsfrist: 15.12.18

  I Ørsta kommune er det frå d.d. ledig 50 % fast nattstilling for off. godkjent helsefagarbeidar. Stillinga er p.t. plassert i seksjon bu og habilitering, -Dalevegen 30-32, som er eit bu og avlastingstiltak for barn, unge og vaksne. Seksjon bu og habilitering har ansvar for tenester til menneske med utviklingshemming, og andre med stor funksjonsnedsetting som treng bistand og tenester for å bu i eigen heim. Seksjonen har også ansvar for avlastningstiltak til barn og unge
 • 20.11.2018

  Off. godkjent helsefagarbeidar – 100 % vikar, Ørstaheimen -Korttidsavdelinga. Søknadsfrist: 15.12.18

  I Ørsta kommune er det i perioden d.d.– 23.9.2019 ledig 100 % vikarstilling for off. godkjent helsefagarbeidar Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Korttidsavdelinga som tenestestad. Korttidsavdelinga har 16 rom og er lokalisert på Ørstaheimen. Vi tek imot pasientar med behov for døgnkontinuerleg sjukepleieteneste i Ørsta kommune. Vi gir eit allsidig tilbod innan kartlegging, rehabilitering, avlastning, behandling av akutt sjukdom, palliativ pleie mm. Vi samarbeider nært med andre faggrupper i kommunen. Korttidsavdelinga driv kommunen sitt tilbod om øyeblikkeleg hjelp til pasientar som treng det. Vi utfører også variert og til dels avansert og teknisk sjukepleie. Korttidsavdelinga er ei spennande og utfordrande avdeling å jobbe i. Vi ynskjer medarbeidarar som er gode på kommunikasjon og samarbeid, som har humør og evne til å arbeide i eit miljø med omstilling og utfordring.
 • 20.11.2018

  Off. godkjent sjukepleiar – 80 % vikar, Ørstheimen- Buavdelinga. Søknadsfrist: 15.12.18

  I Ørsta kommune er det i perioden 1.1.2019 –13.1.2020 ledig 80 % vikarstilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er delt slik: 75 % vikariat og 5 % engasjement.Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Buavdelinga som tenestestad. Buavdelinga er ei somatisk langtidsavdeling med 24 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter inspirerte medarbeidarar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar.
 • 20.11.2018

  Off. godkjent sjukepleiar – 100 % fast, Ørstaheimen- Solkroken. Søknadsfrist: 15.12.18

  I Ørsta kommune er det frå d.d ledig 100 % fast stilling for off. godkjent sjukepleiar. Stillinga er plassert i seksjon omsorg og rehabilitering, med f.t. Solkroken.som tenestestad. Solkroken er ei somatisk langtidsavdeling med 22 plassar. Avdelinga er lokalisert på Ørstaheimen og vi samarbeider tett med andre faggrupper i kommunen. Vi arbeider etter primærsjukepleieprinsippet og har fokus på ernæring, velferdsteknologi og trivsel for den enkelte. Vi søkjer etter ein inspirert medarbeidar som kan bidra til optimal livskvalitet for den enkelte bebuar, og til fagleg utvikling av eininga.
 • 15.11.2018

  Tilkallingsvikar – lærar i Ørstaskulen.

  Ørsta kommune, seksjon Skule, har til ei kvar tid behov for lærarar som kan ta på seg arbeid som tilkallingsvikarar. Som tilkallingsvikar må du kunne stille på kort varsel og vere budd på å undervise på alle årssteg og i alle fag. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtalar i kortare eller lengre periodar, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde rektor. Saman med utdanning og praksis, vil stabilitet og personlege eigenskapar verte vektlagde.
 • 04.07.2018

  Tilkallingsvikar i barnehage – Fagarbeidar/assistent og barnehagelærar. Søknadsfrist: 31.12.2018

  Ørsta kommune har til ei kvar tid trong for fagarbeidar/assistent og barnehagelærar som kan tenkje seg å vere tilkallingsvikar i barnehage. Som tilkallingsvikar må du ha høve til å stille opp på kort varsel og vere budd på å arbeide med alle barnegrupper i alderen 0-6 år. Tilkallingsvikarar vert tilsett på arbeidsavtale i kortare eller lengre periode, og mynde til å gjere slik tilsetjing er delegert til den einskilde styrar.

Chat ikon

Arbeid i Ørsta kommune

Arbeidsgjevarstrategi_framside