Tilskot til uorganisert ungdom

Illustrasjonsbilde. Unsplash

I budsjettet for 2023 er det sett av midlar for å støtte tiltak for uorganisert ungdom. Ørsta ungdomsråd har medverka i utarbeiding av retningslinjer for tilskotsordninga.

Retningsliner for tilskot til uorganisert ungdom skal ligge til grunn for deling av tilskot.

Søk her


Retningsliner

1) Føremål – Føremålet med tilskotsordninga er å stimulere til opne møtestadar og støtte tiltak for uorganisert
ungdom, slik at dei får moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking.

2) Tiltak som kan få tilskot – Det kan søkjast om tilskot til både små og store tiltak, t.d. konkrete arrangement eller etablering av aktivitet og tilhaldsstad, som er retta mot uorganisert ungdom.

  • Tiltak som kan få tilskot skal vere for born og unge i alderen 12 til 20 år.
  • Tiltak skal vere godt planlagde, ha konkret lokalisering og treffe flest mogleg ungdomar uavhengig av
  • sosialt og økonomisk utgangspunkt.
  • Tiltak må vere rusfrie.

3) Krav til søknaden og dokumentasjon etter gjennomført tiltak
Søknaden må innehalde denne informasjonen:

  • Om søkjaren: namn, adresse, telefon, e-post, bankkonto, evt. organisasjonsnummer.
  • Kontaktadresse/-person for kontakt.
  • Omtale av tiltaket/aktiviteten/prosjektet, målgruppe og lokalisering.
  • Søknadssum og enkelt budsjett. Dersom tiltak går over fleire år, må søknadssum stå per år.
  • Rapport/rekneskap må leverast i etterkant, men tilskotet kan betalast ut på forskot ved innvilga søknad.
  • Dersom tildelte tilskot vert nytta i strid med føremålet, kan deler av eller heile summen krevjast attende.

4) Generelle vurderingar og krav:
Tilskotet vert gitt for inneverande år, på fritt grunnlag. Tiltak over ei lengre periode kan også få
tilskot fordelt over fleire år, ved å søkjer per år.
Endringar i søknadsgrunnlaget skal meldast til kommunen så snart som mogleg.
Det blir berre ytt tilskot til tiltak som har klår tilknyting til Ørsta kommune.

Tiltaket skal så langt som råd vere tilgjengeleg for alle, jf. universell utforming.
Tiltaket skal ta miljømessige omsyn, til dømes i høve avfallshandtering, støy frå lyd- og/eller lys.

5) Sakshandsaming:
Det skal kunne søkjast elektronisk på fastsett skjema på heimesida til Ørsta kommune.
Søknadsfrist: Ein kan til ei kvar tid søke om tilskot.
Orientering i ungdomsrådet, handsaming og tildeling ut frå møteplan til levekårsutvalet.
Tilskotsordninga har eigen budsjettpost vedteke av kommunestyret.

Følg oss